Giải bài tập Lịch Sử lớp 9 ngắn nhất | Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 | Để học tốt Lịch Sử 9

Mời các bạn tham khảo lời giải bài tập môn Lịch Sử 9 ngắn nhất mà VnDoc đã sưu tầm. Ngoài ra, các bạn còn có thể tham khảo mục giải bài tập Lịch Sử 9 bản đầy đủ, giải SBT Lịch Sử 9.

Chương I: Liên Xô và các nước Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 1

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 2

Chương II: Các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 3

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 4

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 5

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 6

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 7

Chương III: Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 8

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 9

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 10

Chương IV: Quan hệ quốc tế từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 11

Chương V: Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 12

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 13

Phần hai: Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay

Chương I: Việt Nam trong những năm 1919 - 1930

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 14

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 15

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 16

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 17

Chương II: Việt Nam trong những năm 1930 - 1939

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 18

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 19

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 20

Chương III: Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng Tám năm 1945

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 21

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 22

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23

Chương IV: Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến toàn quốc kháng chiến

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 24

Chương V: Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 25

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 26

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 27

Chương VI: Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 28

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 29

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 30

Chương VII: Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 31

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 32

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 33

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 34

Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất