Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 23 trang 95: Tiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào?

Trả lời:

Ngay sau khi Nhật tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện, Đảng phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước:

- Chiều 16-8-1945, một đơn vị giải phóng do Võ Nguyễn Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào (Tuyên Quang) tiến về giải phóng Nhật ở Thái Nguyên.

- Từ ngày 14 đến ngày 18-8, Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam giành được chính quyền sớm nhất tropng cả nước.

- Ở Hà Nội:

+ Ngày 15-8-1945, Việt Minh tổ chức diễn thuyết ở ba rạp hát trong thành phố.

+ Ngày 16-8, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất hiện khắp mọi nơi.

+ Ngày 19-8, cuộc mít tinh tại Nhà hát lớn biến thành cuộc biểu tình đánh chiếm các công sở chính quyền bù nhìn, khởi nghĩa thắng lợi.

- Ngày 23-8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Huế (23-8).

- Ngày 25-8, khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn.

- Đến ngày 28-8, Tổng khởi nghĩa thành công trong cả nước.

- Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 95: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời:

- Nghe tin Nhật đầu hàng Đồng minh, Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương chớp thời cơ phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành chính quyền trước khi Đồng minh vào.

- Ngày 16, 17 – 8, Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam.

- Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Bài 2 trang 95 Lịch Sử 9: Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám.

Trả lời:

* Ý nghĩa:

- Trong nước:

+ Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật.

+ Lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại hàng nghìn năm.

+ Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước.

+ Mở ra kỉ nguyên mới cho dân tộc - kỉ nguyên độc lập và tự do.

- Về mặt quốc tế:

+ Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

* Nguyên nhân thành công:

- Về chủ quan:

+ Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh bất khuất.

+ Sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

+ Có khối bên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi.

+ Kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa.

- Về khách quan:

+ Nhờ hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Chiến tranh thế giới thứ hai đang đi đến hồi kết, Nhật đầu hàng Đồng minh vô điều kiện.

Đánh giá bài viết
1 535
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm