Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 20

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Giải bài tập SGK Lịch sử 9 bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp bài tập và lời giải ngắn gọn của các câu hỏi trong sách giáo khoa nằm trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời các quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 77: Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 – 1939?

Trả lời:

* Tình hình thế giới:

- Khủng hoảng kinh tế 1929-1933 gây hậu quả nặng nề với các nước tư bản chủ nghĩa.

- Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

- Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền, áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.

* Tình hình trong nước:

- Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt => yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do dân chủ.

- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra đã nhanh chóng hoạt động trở lại.

=> Tình hình thế giới và trong nước đò hỏi nhiệm vụ trước mắt của các mạng Việt Nam là: “Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình”

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 79: Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

Trả lời:

- Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936), thu thập dân nguyện gửi lên phái đoàn Pháp.

- Năm 1937, Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương.

- Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

- Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội.

- Phong trào đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

Trả lời câu hỏi Lịch Sử 9 Bài 20 trang 80: Cuộc vận động dân chủ 1936 -1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Trả lời:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ đảng viên.

- Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

- Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

- Các tổ chức Đảng được củng cố và phát triển, đội quân chính trị quần chúng được xây dựng,giáo dục.

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Giải bài tập Lịch Sử 9 bài 1 trang 80: Cao trào dân chủ 1936 - 1939 đã chuẩn bị những gì cho Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ đảng viên.

- Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

- Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

- Đội quân chính trị hùng hậu được tập hơp trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

- Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Bài 2 trang 80 Lịch Sử 9: Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

Trả lời:

Tiêu chí

Giai đoạn 1930-1931

Giai đoạn 1936-1939

Kẻ thù

Đế quốc Pháp, phong kiến

CN phát xít, phản động Pháp cùng bè lũ tay sai

Nhiệm vụ

Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

Chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình

Hình thức

Bí mật, bất hợp pháp

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai

Phương thức đấu tranh

Bạo động, vũ trang

Tập hợp quần chúng đấu tranh trong mặt trận dân chủ Đông Dương

Đánh giá bài viết
1 240
Sắp xếp theo
    Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất Xem thêm