Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Lý thuyết Lịch sử lớp 9: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp các câu hỏi lí thuyết trong chương trình giảng dạy môn Lịch sử lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn tham khảo tài liệu dưới đây.

Lý thuyết bài: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

I. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 3-2-1930.

1. Lý do tiến hành Hội nghị thành lập Đảng

+ Ba tổ chức cộng sản ra đời đã thúc đẩy phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ ở nước ta phát triển mạnh mẽ.

+ Mặc dù vậy, Ba tổ chức cộng sản này lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau.

+ Yêu cầu cấp bách của cách mạng Việt Nam là phải thành lập ngay một chính đảng thống nhất.

2. Nội dung của Hội nghị

+ Từ ngày 6-1 đến 8-2-1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp tại Cửu Long (Hương Cảng-Trung Quốc) do Nguyễn Ái Quốc chủ trì thay mặt Quốc tế Cộng sản đã diễn ra.

- Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt; Điều lệ vắn tắt được thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

- Cương lĩnh chính trị là một bản cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh Việt Nam, mang tính dân tộc và tính giai cấp sâu sắc.

- Ngày 24-2-1930 Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

*Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam vì:

- Đáp ứng yêu cầu của cách mạng Việt Nam.

- Khi chủ nghĩa Mác – Lênin kết hợp với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tất yếu sẽ dẫn đến sự ra đời của Đảng cộng sản.

II. LUẬN CƯƠNG CHÍNH TRỊ (10-1930).

- Tháng 10-1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời họp tại Hương Cảng (Trung Quốc), đã quyết định:

+ Đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương.

+ Bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức do Trần Phú làm Tổng bí thư.

+ Thông qua Luận cương Chính trị do Trần Phú khởi thảo.

*Nội dung chính của Luận Cương chính trị:

+ Khẳng định tính chất của cách mạng Đông Dương trải qua hai giai đoạn: đầu tiên là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là lật đổ phong kiến và đế quốc.

+ Lực lượng cách mạng là liên minh công - nông.

+ Phương pháp cách mạng là tập hợp quần chúng lãnh đạo đấu tranh, khi cách mạng xuất hiện sẽ vũ trang lật đổ chính quyền thống trị, giành chính quyền cho công nông.

III. Ý NGHĨA LỊCH CỦA VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG

+ Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.

+ Là sản phẩm kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

+ Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam và cách mạng Việt Nam - chấm dứt thời kỳ khủng hoảng và giai cấp lãnh đạo.

+ Từ đây, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.

+ Là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam.

Câu hỏi thực hành và đáp án bài: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

1/ Nguyên nhân diễn ra Hội nghị thành lập Đảng ngày 3-2-1930?

Trả lời:

- Sự ra đời của 3 tổ chức đã thúc đẩy phong trào cách mạng nước ta phát triển mạnh mẽ, tạo thành một làn sóng đấu tranh cách mạng dân tộc dân chủ khắp nơi

- Nhưng ba tổ chức cộng sản nói trên lại hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng với nhau. Tình hình đó nếu kéo dài sẽ có nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ lớn, gây bất lợi cho cách mạng Việt Nam

- Yêu cầu bức thiết của cách mạng Việt Nam lúc này là phải có một đảng cộng sản thống thất trong cả nước mới có thể đương đầu được với đế quốc, phong kiến và đưa cách mạng tiến lên

2/ Hoàn cảnh và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930?

Trả lời:

- Nguyễn Ái Quốc với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản đã chủ trì hội nghị hợp nhất tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930

- Nội dung của hội nghị:

+ Thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam

+ Thông qua Chính cương, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo

+ Nguyễn Ái Quốc ra Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng

3/ Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 có ý nghĩa quan trọng như thế nào đối với cách mạng Việt Nam lúc bấy giờ?

Trả lời:

Hội nghị thành lập Đảng ngày 3/2/1930 có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng. Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

4/ Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời:

- Từ một người yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn để giải phóng dân tộc, rồi trở thành người chiến sĩ cộng sản, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản (1920)

- Tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, trực tiếp chuẩn bị về mặt tư tưởng chính trị cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925), đào tạo cán bộ cách mạng, kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân, phong trào yêu nước, xây dựng tổ chức, cơ sở cách mạng, trực tiếp chuẩn bị về tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Là người trực tiếp chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành công và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

- Nguyễn Ái Quốc là người đề ra đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam (cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng)

5/ Trình bày nội dung của Hội nghị Ban chấp hành trung ương lâm thời lần thứ nhất của Đảng?

Trả lời:

- Tháng 10 -1930, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã họp Hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (Trung Quốc)

- Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, bầu Ban Chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng bí thư

- Thông qua Luận cương chính trị của Đảng Cộng sản Đông Dương do Trần Phú khởi thảo

6/ Cho biết đôi nét về tiểu sử của đồng chí Trần Phú?

Trả lời:

- Trần Phú sinh ngày 1/5/1904 tại Quảng Ngãi (nguyên quán huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh). Cha mẹ mất sớm, cuộc sống khó khăn, anh em Trần Phú phải ra Quảng Trị nhờ họ hàng giúp đỡ. Sau này, Trần Phú được vào học ở Trường Quốc học Huế

- Năm 1925, Trần Phú tham gia Hội Phục Việt rồi gia nhập Tân Việt Cách mạng Đảng. Tháng 8/1926, ông sang Trung Quốc liên lạc với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và trở thành hội viên của tổ chức này. Năm 1927, ông được cử sang học tại trường Đại học Phương Đông Mát-xcơ-va. Tháng 10/1930, ông tham gia Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời và được cử làm Tổng bí thư

- Ngày 19/4/1931, ông bị địch bắt, tra tấn và hy sinh lúc mới 27 tuổi.

7/ Nội dung chủ yếu của Luận cương Chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

Trả lời:

- Cách mạng Việt Nam phát triển qua hai giai đoạn: lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau đó bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa mà tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa

- Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là đánh đổ các thế lực đế quốc và phong kiến, giành độc lập cho đất nước và cuộc sống ấm no cho nhân dân

- Lực lượng của cách mạng: giai cấp vô sản và nông dân là hai động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền

- Điều cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam là cần phải có một đảng cộng sản, có một đường lối chính trị đúng đắn, kỉ luật tập trung, liên hệ mật thiết với quần chúng và trưởng thành trong đấu tranh

- Đảng phải liên lạc mật thiết với vô sản và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp.

8/ So với Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Luận cương Chính trị tháng 10-1930 có những điểm hạn chế nào?

Trả lời:

Điểm hạn chế của Luận cương:

- Chưa nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập

- Nặng nề về đấu tranh giai cấp, chưa thấy rõ được khả năng cách mạng của các tầng lớp khác ngoài công nông

9/ Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Trả lời:

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới (từ sau Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917)

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam

- Đảng ra đời là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân là đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam

- Cách mạng Việt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng khít với cách mạng Thế giới

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tính tất yếu, quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau của dân tộc Việt Nam

10/ Tại sao nói sự ra đời của ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu của cách mạng Việt Nam?

Trả lời:

Ba tổ chức cộng sản vào năm 1929 là xu thế tất yếu đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng Việt Nam và khi chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp được với phong trào công nhân, phong trào yêu nước tất yếu dẫn đến sự ra đời của Đảng Cộng sản.

11/ Lập niên biểu các sự kiện trong quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ năm 1920-1930?

Trả lời:

Tháng 7.1920

Đọc sơ thảo Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê nin

Tháng 12.1920

Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ Ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp

1921

Lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa

1922

Sáng lập ra báo "Người cùng khổ" và truyền bá tư tưởng cách mạng vào các nước thuộc địa trong đó có Việt Nam

1923

Dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành

1924

Dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V - Đọc tham luận

1925

Lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện ở Quảng Châu đào tạo hơn 200 cán bộ

1927

Phát hành cuốn "Đường Kách mệnh"

Trên đây là bài Đảng cộng sản Việt Nam ra đời được chúng tôi sưu tầm và giới thiệu. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm chuyên mục Giải bài tập Lịch sử 9 mà VnDoc đã chuẩn bị để học tốt hơn môn Lịch sử lớp 9 và một số bài Giải bài tập Lịch Sử 9 ngắn nhất, Giải Vở BT Lịch Sử 9. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 9, đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất cũng sẽ được chúng tôi cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo.

Đánh giá bài viết
2 338
Sắp xếp theo
    Lý thuyết Lịch sử 9 Xem thêm