Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 - Bài 3

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa có đáp án đi kèm. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như củng cố kiến thức trước kì thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Các nước châu Á

Câu 1. Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào?

a. Từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

b. Từ giữa những năm 60 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

c Từ giữa những năm 70 đến giữa những năm 90 của thế kỉ XX.

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

Câu 2. Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?

a. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.

b. Việt Nam, Mi-an-ma, Lào.

c. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Thái Lan.

d. Phi-lip-pin, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.

Câu 3. Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B.

A

B

1. 17/8/1945

a. Lào tuyên bố độc lập

2. 2/9/1945

b. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập

3. 12/10/1945

c. Việt Nam tuyên bố độc lập

4. 1950

d. Ai Cập tuyên bố độc lập

5. 1962

đ. Ấn Độ tuyên bố độc lập

6. 1952

e. An-giê-ri tuyên bố độc lập

7. 1/1/1959

g. Irắc tuyên bố độc lập

8. 1958

h. Cu Ba tuyên bố độc lập.

Câu 4. Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao?

a. Có nhiều nước ở châu Phi được trao trả độc lập.

b. Chậu Phi là châu có phong trào giải phóng dân tộc phát triển sớm nhất, mạnh nhất.

c. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.

d. Châu Phi là "Lục địa mới trỗi dậy".

Câu 5. Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của:

a. Phát xít Nhật

b. Phát xít l-ta-li-a

c. Thực dân Tây Ban Nha

d. Thực dân Bồ Đào Nha

Câu 6. Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

a. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.

b. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

c. Chế độ phân biệt chủng tộc.

d. Chế độ thực dân.

ĐÁP ÁN

1.d 2.a 3. (1 .b, 2.c, 3.a, 4.đ, 5.e, 6.d, 7.h, 8.g) 4.c 5.d 6.c

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa làm trực tuyến

Đánh giá bài viết
8 8.075
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm