Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như củng cố kiến thức trước kì thi của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng làm bài test dưới đây.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Trung Quốc (Phần 1)

 • Câu 1.

  Quá trình tan rã của hệ thống thuộc địa thế giới vào khoảng thời gian nào?

 • Câu 2.

  Ngay sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc phong trào giải phóng dân tộc đã nổ ra mạnh mẽ nhất ở các nước nào?

 • Câu 3.

  Hãy nối các niên đại ở cột A phù hợp với sự kiện ở cột B.

  A

  B

  1. 17/8/1945        

  a. Lào tuyên bố độc lập

  2. 2/9/1945

  b. In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập

  3. 12/10/1945

  c. Việt Nam tuyên bố độc lập

  4. 1950

  d. Ai Cập tuyên bố độc lập

  5. 1962

  đ. Ấn Độ tuyên bố độc lập

  6. 1952

  e. An-giê-ri tuyên bố độc lập

  7. 1/1/1959

  g. Irắc tuyên bố độc lập

  8. 1958

  h. Cu Ba tuyên bố độc lập.

  1 .b, 2.c, 3.a, 4.đ, 5.e, 6.d, 7.h, 8.g
 • Câu 4.

  Năm 1960 đã đi vào lịch sử với tên gọi là "Năm châu Phi", vì sao?

 • Câu 5.

  Phong trào đấu tranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm-bich, Ghi-nê Bit-Xao nhằm đánh đổ ách thống trị của:

 • Câu 6.

  Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
6 2.860
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm