Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939 giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Mời các bạn cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945

 • Câu 1.
  Năm 1933 chủ nghĩa phát xít lên nắm chính quyền ở đâu?
 • Câu 2.
  Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII họp vào thời gian nào? ờ đâu?
 • Câu 3.
  Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?
 • Câu 4.
  Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) đã có những chủ trương gì?
 • Câu 5.
  Trong năm 1936, Mặt trận nhân dân nước nào làm nòng cốt, thắng cử vào Nghị viện, lên cầm quyền và ban hành một số chính sách tiến bộ cho các nước thuộc địa.
 • Câu 6.
  Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng Sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?
 • Câu 7.
  Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kỳ 1936 - 1939 dựa trên cơ sơ nào?
 • Câu 8.
  Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định kẻ thù cụ thể trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là:
 • Câu 9.
  Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương thời kỳ 1936-1939 là gì?
 • Câu 10.
  Năm 1936 Đảng ta chủ trương thành lập mặt trận gì?
 • Câu 11.
  Ngay từ năm 1936, Đảng ta đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi là gì?
 • Câu 12.
  Đến tháng 3/1938, tên gọi của mặt trận ở Đông Dương là gì?
 • Câu 13.
  Hình thức và phương pháp đấu tranh cách mạng trong thời kỳ 1936-1939 có gì khác so với thòi kỳ 1930 -1931?
 • Câu 14.
  Khẩu hiệu đấu tranh của thòi kỳ cách mạng 1936-1939 là gì?
 • Câu 15.
  Tháng 8/1936 Đảng chủ trương phát động phong trào gì?
 • Câu 16.
  Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh của phong trào nào?
 • Câu 17.
  Qua các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, lực lượng nào tham gia đông đảo và hăng hái nhất?
 • Câu 18.
  Cuộc đấu tranh công khai, họp pháp trong những năm 1936- 1939 thực sự là một cuộc cách mạng gì?
 • Câu 19.
  Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại Khu Đấu Xảo (Hà Nội) vào ngày nào?
 • Câu 20.
  Phong trào đấu tranh của giai cấp công-nông và các tầng lớp nhân dân tiêu biểu nhất trong thời kỳ 1936-1939 là gì?
 • Câu 21.
  Hình thức hoạt động dân chủ công khai thời kỳ 1936-1939 là gì?
 • Câu 22.
  Kết quả lớn nhất của phong trào cách mạng dân chủ 1936- 1939 là gì?
 • Câu 23.
  Vì sao cao trào dân chủ 1936-1939 được xem là cuộc tổng diễn tập lần thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám 1945?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 1.909
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm