Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 33

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 33 có đáp án

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9 bài 33 bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm Sử được xây dựng từ nội dung trọng tâm bài học, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập và ôn thi môn Lịch sử 9 đạt kết quả cao.

 • 1
  Hoàn cảnh nào đưa đến việc Đảng ta phải thực hiện đường lối đổi mới.
 • 2
  Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra đầu tiên ở Đại hội nào?
 • 3
  Đường lối đổi mới của Đảng được điều chỉnh, bổ sung, phát triển tại các kỳ Đại hội nào của Đảng?
 • 4
  Đường lối đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng?
 • 5
  Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ thời gian nào?
 • 6
  Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI?
 • 7
  Đại hội Đảng lần thứ VI đã xác định rõ quan điểm đổi mới của Đảng CSVN là đổi mói toàn diện và đồng bộ, nhưng trọng tâm là gì?
 • 8
  Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?
 • 9
  Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà phải làm gì?
 • 10
  Trong những thành tựu bước đầu của công cuộc đổi mới, thành tựu nào quan trọng nhất?
 • 11
  Mục tiêu của 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990): lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào?
 • 12
  Trong số 3 chương trình kinh tế của kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), chương trình nào phải được đưa lên hàng đầu?
 • 13
  Hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và người lao động nhằm mục đích gì là chủ yếu nhất?
 • 14
  Năm 1989, ta xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo (đứng hàng thứ 3 thế giới sau Thái Lan và Mỹ), đúng hay sai?
 • 15
  Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), tổng sản lượng trong nước tăng bình quân hàng năm bao nhiêu %?
 • 16
  Mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) là gì?
 • 17
  Trong 5 năm (1996 - 2006) tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là:
 • 18
  Mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế. Đó là mục tiêu của kế hoạch 5 năm nào?
 • 19
  Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000) kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển, số liệu nào sau đây chính xác nhất phản ánh điều đó?
 • 20
  Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài so với kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) tăng mấy lần?
 • 21
  Thành tựu đầu tiên trong bước đầu thực hiện đường lối đổi mới là gì?
 • 22
  Trong 15 năm thực hiện đổi mới, bên cạnh những thành tựu và tiến bộ, ta gặp không ít khó khăn và yếu kém. Điều nào trong mặt khó khăn, yếu kém đó khó giải quyết nhất được xem là “quốc nạn”?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 390
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm