Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Đảng cộng sản Việt Nam ra đời gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập dễ dàng với nội dung câu hỏi bám sát chương trình học. Mời các bạn cùng thử sức.

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng cộng sản ra đời

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử 9: Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935

 • Câu 1.
  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được triệu tập (3/2/1930) tại Hương Cảng vì nhiều lí do. Lí do nào sau đây không đúng?
 • Câu 2.
  Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930) họp tại đâu?
 • Câu 3.
  Tại hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, có sự tham gia của các tổ chức cộng sản nào?
 • Câu 4.
  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản (3/2/1930) được thể hiện như thế nào?
 • Câu 5.
  Con đường cách mạng Việt Nam được xác định trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?
 • Câu 6.
  Lực lượng cách mạng để đánh đổ đế quốc và phong kiến được nêu trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?
 • Câu 7.
  Nội dung của Hội nghị thành lập Đảng:
 • Câu 8.
  Có tổ chức nào không tham gia Hội nghị thành lập Đảng?
 • Câu 9.
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp:
 • Câu 10.
  Đảng Cộng sản ra đời do tác động của nhiều yếu tố, yếu tố nào sau đây không đúng?
 • Câu 11.
  Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930 đã thông qua những vấn đề gì?
 • Câu 12.
  Nội dung chủ yếu của cương lĩnh Chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là gì?
 • Câu 13.
  Điều gì chứng tỏ Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo là đúng đắn, sáng tạo, thắm đượm tính dân tộc và nhân văn?
 • Câu 14.
  Tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bản mà tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội. Đó là nội dung của:
 • Câu 15.
  Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?
 • Câu 16.
  Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc Luận cương Chính trị (10/1930)?
 • Câu 17.
  Những điểm hạn chế cơ bản của Luận cương chính trị 1930?
 • Câu 18.
  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3/2/1930 là kết quả tất yếu của:
 • Câu 19.
  Đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam, đó là ý nghĩa sự kiện lịch sử nào?
 • Câu 20.
  Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 1.442
Sắp xếp theo

Lịch sử 9

Xem thêm