72 Câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9

Câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9

72 Câu trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 hệ thống kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm sẽ giúp các em nhớ nhanh và làm nhanh các dạng bài tập trắc nghiệm Lịch sử một cách chính xác để chuẩn bị tốt các bài kiểm tra trên lớp cũng như các kỳ thi cuối kỳ.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

72 CÂU TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ 9

1. Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào?

A. Chiến dịch Tây Bắc

B. Chiến dịch Trung du

C. Chiến dịch Hòa Bình

D. Chiến dich Hà -Nam-Ninh

2. Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?

A. Thái Nguyên

B. Hà Nội

C. Hà Giang

D. Lai Châu

3. Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951) là gì?

A. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn

B. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, đánh bại bọn can thiệp Mĩ

C. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược, Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giới

D. Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược, giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn

4. Trong các sự kiện chính trị sau đây, sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên?

A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)

B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3/1951)

C. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

D. Tất cả các sự kiện trên

5. Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau?

A. Chiến dịch Trung Du

B. Chiến dịch Dường số 18

C. Chiến dịch Hòa Bình

D. Chiến dich Tây Bắc

6. Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)

A. Nguyễn Quốc Trị

B. Hoàng Oanh

C. Ngô Gia Khảm

D. Trần Đại Nghĩa

7. Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch Rơve

A. Chiến dịch Việt Bắc thu - đông 1947

B. Chiến dịch biên giới thu - đông 1950

C. Chiến Dịch Hòa Bình 1951 - 1952

D. Chiến dich Tây Bắc 1952

8. Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava?

A. Chiến dịch biên giới thu đông 1950

B. Chiến dịch biên giới Đông Xuân 1953-1954

C. Chiến dịch Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào (1951-1953)

D. Chiến dịch Điện Biên Phủ

9. Bước 1 của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược ở đâu?

A. Miền Bắc

B. Miền Nam

C. Cả hai miền Nam – Bắc

D. Tây Bắc

10. Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?

A. Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta

B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâu

C. Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố

D. Câu A và C đúng

11. Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu?

A. Phân khu trung tâm

B. Phân khu phía Bắc

C. Phân khu phía Nam

D. Phân khu phía Bắc và phía Đông

12. Từ cuối 1953 đến đầu 1954, ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nào

A. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, Luôngphabăng

B. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Luôngphabăng

C. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. Luôngphabăng

D. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa

13. Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì?

A. "Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng"

B. "Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ"

C. "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng"

D. Câu B và C đúng

14. Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?

A. 30-3 đến 26-4-1954

B. 30-3 đến 24-4-1954

C. 01-5 đến 5-7-1954

D. Tất cả các niên đại trên

15. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954?

A. Bế Văn Đàn

B. Phan Đình Giót

C. Tô Vĩnh Diện

D. La Văn Cầu

16. Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào

A. Chính trị, ngoại giao

B. Kinh tế ,văn hóa

C. Quân sự

D. Chính trị, văn hóa

17. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như "một mốc lịch sử bằng vàng" đó là câu nói của ai?

A. Võ Nguyên Giáp

B. Hồ Chí Minh

C. Phạm Văn Đồng

D. Trường Trinh

18. "Chín năm làm môt Điện Biên

Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng"

Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?

A. Chế Lan Viên

B. Huy Cận

C. Tố Hữu

D. Tế Hanh

19. Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?

A. 12/7/1954

B. 21/7/1954

C. 27/5/1954

D. 5/7/1954

20. Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam

A. Quân Pháp rút khỏi Hà Nội

B. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng

C. Quân Pháp rút khỏi Cát Bà

D. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng

21. Ngày 14-5-1956, chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề gì?

A. Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước

B. Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước

C. Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước

D. Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước

22. Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc, Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào?

A. Cách mạng ruộng đất

B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa

D. Cách mạng xanh trong nông nghiệp

23. Ngô Đình Diệm được Mĩ đưa lên làm thủ tướng ở miền Nam vào thời gian nào?

A. Ngày 10-7-1954

B. Ngày 10-8-1954

C. Ngày 7-7-1954

D. Ngày 7-10-1954

24. Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước?

A. Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước

B. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước

C. Có vai trò to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước

D. Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước

25. Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?

A. 1944 - 1956

B. 1953 - 1957

C. 1954 - 1958

D. 1954 - 1960

26. Qua đợt cải cách ruộng đất ở Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào

A. “Tấc đất ,tấc vàng”

B. “Tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”

C. “Người cày có ruộng”

D. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”

27. Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở Miền Bắc là gì ?

A. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến

B. Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức ,bóc lột của địa chủ phong kiến

C. Đưa nông dan lên địa vị làm chủ nông thôn

D. Tất cả đều đúng

28. Từ năm 1954 đến 1960, miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A. Cải cách ruông đất

B. Khôi phục kinh tế

C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa

D. Tất cả các việc trên

29. Trong kế hoạch 5 năm lần thử nhất(1961-1965), Đảng ta đã có chủ chương gì?

A. Lấy nông nghiệp làm trung tâm

B. Lấy công nghiệp làm trung tâm

C. Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm

D. Lấy thương nghiệp làm trọng tâm

30. “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai? nói vào thời điểm nào?

A. Của Trường Trinh vào năm 1965

B. Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964

C. Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965

D. Của Phạm Văn Đồng, vào năm 1964

31. Đế quốc Mĩ mở rộng chiến tranh đánh phá miền bắc vào thời gian nào để làm cho miềm bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển mkinh tế cho phù hợp với diều kiện chiến tranh?

A. Ngày 5/8/1964

B. Ngày 7/2/1965

C. Ngày 5/8/1965

D. Ngày 2/7/1965

32. Đầu năm 1955, khi đã đứng được ở Miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào?

A. “Tố cộng”, “diệt cộng” trên toàn miền Nam

B. “Đả thực”, “bài phong”, “diệt công” trên toàn miền Nam

C. “Tiêu diệt cộng sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam

D. “Thà bắn lầm còn hơn bỏ sót” trên toàn miền Nam

33. Chính sách nào của Mĩ - Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía ở miền Nam?

A. Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống

B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam

C. Mở chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, thi hành “luật 10.59”, lê máy chém khắp miền Nam

D. Thực hiện chính sách “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”

34. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi 1959 - 1960 là gì?

A. Mĩ – Diệm phá Hiệp định giơnevơ, thực hiện chính sách “tố cộng”, “diệt cộng”.

B. Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam

C. Do chính sách cai trị của Mĩ – Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề

D. Câu A và B đúng

35. Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì ?.

A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở tây Nguyên

B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp động đảo

C. Uỷ ban nhân dân tự quản, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo

D. Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)

36. ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì

A. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam

B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

C. Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch

D. Câu B và C đúng

37. Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu vào thời gian nào?

A. Ở Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19-2-1955

B. Ở Tân Trào (Tuyên Quang).từ 10 đến 19-5-1960

C. Ở Hà Nội. Từ 5 đến 12-9-160

D. Ở Hà Nội. Từ 6 đến 10-10-1960

38. Đại hội đại biểu lần III của Đảng đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?

A. Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Trường Trinh làm bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

B. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

C. Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

D. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng

39. “Ba nhất” và “Đại Phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I ở Miền Bắc trong các nghành?

A. “Ba nhất”: Nông nghiệp ; “Đại Phong”: Quân đội

B. “Ba nhất”: Quân đội; “Đại phong”: Nông nghiệp

C. “Ba nhất”: Công nghiệp “Đại Phong” Thủ công nghiệp

D. “Ba nhất”: Giáo dục; “Đại phong”: Nông nghiệp

40. Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam?

A. Ai xen hao

B. Ken nơ đi

C. Giôn xơn

D. Ru dơ ven

Câu hỏi vẫn còn mời các bạn tải về để xem trọn nội dung

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan: Bộ đề trắc nghiệm lớp 9 ôn thi vào lớp 10 môn Lịch sử

Đánh giá bài viết
46 22.343
Sắp xếp theo

    Trắc nghiệm Lịch sử 9

    Xem thêm