Trắc nghiệm Sử 9 bài 32

Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) được VnDoc tổng hợp gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc nội dung bài học Lịch sử lớp 9.

Lưu ý: Nếu bạn muốn Tải bài viết này về máy tính hoặc điện thoại, vui lòng kéo xuống cuối bài viết

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử bài: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

Câu 1: Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội trong điều kiện như thế nào?

A. Đất nước đã hòa bình.

C. Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng.

C. Đất nước độc lập, thống nhất.

D. Miền Bắc khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh.

Câu 2: Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhân dân ta phải đấu đầu trực tiếp với những lực lượng nào để bảo vệ lãnh thổ Tổ quốc?

A. Quân xâm lược Mĩ và Ngụy quyền Sài Gòn

C. Ngụy quyền Sài Gòn và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.

C. Tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia) và cuộc tiến công biên giới phía Bắc của Trung Quốc.

D. Ngụy quyền Sài Gòn và tập đoàn Pôn Pốt (Cam-pu-chia).

Câu 3: Năm 1975, Trung Quốc đã có những hành động gì làm tổn hại đến tình cảm giữa nhân dân hai nước?

A. Cho quân khiêu khích quân sự dọc biên giới.

C. Cắt viện trợ cho Việt Nam.

C. Rút chuyên gia về nước.

D. Cả 3 ý trên

Câu 4: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước cách mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, đó là:

A. Đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.

C. Miền Bắc tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội.

C. Miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam khắc phục hậu quả chiến tranh.

D. Thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

Câu 5: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976) đã đề ra đường lối gì?

A. Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

C. Xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Cải tạo quan hệ sản xuất.

D. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất của CNXH.

Câu 6: Ý nào dưới đây không phải quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976)?

A. Đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

C. Đề ra đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Quyết định phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980).

D. Thực hiện đường lối đổi mới đất nước.

Câu 7: Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm (1976 – 1980) là gì?

A. Khôi phục và phát triển kinh tế.

C. Cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

C. Vừa xây dựng đất nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất.

D. Xây dựng nền văn hóa mới.

Câu 8: Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) là gì?

A. Xây dựng một bước cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội, cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

C. Ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết của đời sống nhân dân, giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế.

C. Xây dựng bước đầu cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, thực hiện một bước công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa và hoàn thành công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.

D. Đẩy lùi và kiểm soát lạm phát, ổn định phát triển và nâng cao hiệu quả nền sản xuất xã hội, bước đầu ổn định và từng bước cải thiện đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân lao động.

Câu 9: Nền kinh tế của ta sau 5 năm vẫn còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Đó là những hạn chế của thời kỳ nào?

A. Thực hiện kế hoạch 5 năm lần nhất (1960 - 1965).

C. Thời kỳ khôi phục kinh tế miền Bắc (1968 - 1973)

C. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 - 1980).

D. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1981 - 1985).

Câu 10: Đại hội lần thứ mấy của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ mục tiêu của Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

A. Đại hội IV B. Đại hội V C. Đại hội VI D. Đại hội VII

Câu 11: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982) có những quyết định quan trọng. Điều nào sau đây chưa phải là quyết định của Đại hội Đảng lần này?

A. Cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH.

C. Tiếp tục đường lối xây dựng CNXH trong phạm vi cả nước.

C. Thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phải trải qua nhiều chặng.

D. Phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981 -1985).

Câu 12: Tình hình nông nghiệp và công nghiệp nước ta trong Kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985) như thế nào?

A. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp giảm sút so với 5 năm trước (1976 – 1980).

C. Chặn được đà giảm sút của 5 năm trước (1976 – 1980), có bước phát triển.

C. Giữ nguyên mức sản xuất như 5 năm trước (1976 – 1980).

D. Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh mẽ.

Câu 13: Trong giai đoạn 1981 – 1985, sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm là bao nhiêu?

A. 1,9% C. 4,9% C. 9,5 % D. 6,4%

Câu 14: Điểm nào chưa phải là thành tựu chủ yếu của kế hoạch nhà nước 5 năm (1981-1985)?

A. Sản xuất lương thực tăng bình quân từ 13,4 triệu tấn trong thời kỳ 1976 - 1980 lên đến 17 triệu tấn.

C. Thu nhập quốc dân tăng bình quân hàng năm là 6,4 % so với 0,4 % trong thời kỳ 1976- 1980.

C. Về cơ bản ổn định tình hình kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

D. Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn.

Câu 15: Những khó khăn yếu kém của 5 năm trước vẫn chưa được khắc phục, thậm chí có phần trầm trọng hơn, mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế, xã hội vẫn chưa thực hiện. Đó là những hạn chế của thời kì nào?

A. Kế hoạch 5 năm (1976-1980)

C. Kế hoạch 5 năm (1981-1985)

C. A và B đúng.

D. A và B sai.

Câu 16: Tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ 1980 - 1985 được biểu hiện ở nhiều mặt. Điểm nào không đúng với thực tế nói trên?

A. Vấn đề lương thực chưa được giải quyết.

C. Đời sống nhân dân còn khó khăn, chưa ổn định.

C. Hàng tiêu dùng còn khan hiếm.

D. Văn hóa - giáo dục chưa được coi trọng.

Câu 17: Khó khăn yếu kém nảy sinh sau 5 năm đầu (1976-1980) và sau 5 năm tiếp theo (1981-1985) là gì?

A. Kinh tế của ta còn mất cân đối, sản xuất phát triển chậm.

C. Thu nhập quốc dân thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

C. Trong xã hội nảy sinh nhiều hiện tượng tiêu cực.

D. A, B và C đúng.

Câu 18: Nguyên nhân của những khó khăn yếu kém trong việc thực hiện 2 kế hoạch 5 năm (1976 -1980 và 1981 - 1985) là gì?

A. Do nền kinh tế nước ta vốn đã nghèo nàn lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề.

C. Do chính sách cấm vận của Mĩ đã làm cản trở quan hệ kinh tế giữa nước ta với các nước.

C. Do sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp, tổ chức, chỉ đạo thực hiện.

D. Cả 3 ý trên.

-----------------------------------------

Với nội dung bài Trắc nghiệm môn Sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985) gồm có các câu hỏi trắc nghiệm giúp các bạn học sinh cùng quý thầy cô hiểu rõ về tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam, đấu tranh bảo vệ tổ quốc năm 1976 - 1985...

Như vậy VnDoc đã giới thiệu tới bạn đọc Trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985). Để có kết quả cao hơn trong học tập, các bạn học sinh có thể tham khảo thêm Trắc nghiệm Lịch sử 9, Giải bài tập Lịch Sử 9, Giải Vở BT Lịch Sử 9, Giải Tập bản đồ Lịch Sử 9, Lý thuyết Lịch sử 9, Tài liệu học tập lớp 9

Đánh giá bài viết
1 585
Sắp xếp theo
    Trắc nghiệm Lịch sử 9 Xem thêm