Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2022 - 2023

VnDoc giới thiệu Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9 năm học 2022 - 2023 nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập để nắm vững hơn những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập qua các dạng đề thi một cách thuận lợi. Từ đó, có thể tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình.

Đề thi Lịch sử 9 giữa học kì 2 số 1

Ma trận Đề thi Lịch sử 9 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời

 

Thời gian, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị thành lập Đảng

Tổ chức tiền thân

Tại sao nói Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là bước ngoặt lịch sử.

So sánh

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

½

2.0

20%

1

0.25

2.5%

½

1.0

10%

1

0.25

2.5%

 

 

 

3

3.5

35%

2. Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

 

 

 

 

Niên biểu

 

 

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

 

 

 

 

1

2.0

20%

 

 

 

1

2.0

20%

3. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

- Nhân vật.

- Điền từ

 

 

Nguyên nhân thành công CM tháng Tám

 

- Quan trọng?

- Giải thích

Nhận xét

 

 

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1.25

12.5%

 

 

½

1.5

15%

 

½

1.5

15%

1

0.25

2.5%

 

4

4.5

45%

Tổng

Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ:

2

1.25

12.5%

½

2.0

20%

1

0.25

2.5%

1

2.5

25%

2

2.25

22.5%

½

1.5

15%

1

0.25

2.5%

 

8

10

100%

Đề kiểm tra giữa kì 2 Lịch sử 9 năm 2022 - 2023

I/ TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Câu 1 (1.0 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi từ 1 đến 4 và ghi vào bài làm (Mỗi ý đúng được 0.25 điểm)

1. Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam?

A. Việt Nam Quang phục hội,

B. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên,

C. Việt Nam Quốc dân đảng,

D. Đông Dương Cộng sản đảng

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam có điểm khác gì so với Luận cương chính trị tháng 10/1930 của Đảng Cộng sản Đông Dương?

A. Khẳng định vai trò lãnh đạo thuộc về chính đảng vô sản,

B. Xác định được công nhân và nông dân là lực lượng cách mạng,

C. Đánh giá đúng khả năng chống đế quốc của giai cấp bóc lột,

D. Xác định đúng nhiệm vụ cách mạng là đánh đổ đế quốc.

3. Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc,

B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình,

C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình,

D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

4. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

A. Phạm Tuyên.

B. Phong Nhã.

C. Nam Cao.

D. Văn Cao.

Câu 2 (1.0 điểm): Lựa chọn các từ cho sẵn (Hà Nội; Đông Dương; Thái Nguyên; thời cơ; ban bố) để điền vào chỗ trống cho phù hợp:

Dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản ... (1) và lãnh tụ Hồ Chí Minh, lệnh Tổng khởi nghĩa được ...(2). Chớp lấy ...(3), đồng bào ...(4) và các địa phương trong cả nước nối tiếp nhau nổi dạy giành chính quyền.

Câu 3 (2.0 điểm): Hoàn thiện niên biểu thời gian và sự kiện sao cho phù hợp rồi ghi vào bài làm:

STT

Thời gian

Sự kiện

1

..................

Hội nghị trung ương lần thứ 8.

2

Ngày 19/5/1941

..................................................

3

.................

Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

4

Cuối tháng 12/1944

..................................................

II/ TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu 1 (3.0 điểm): Hãy nêu thời gian, nội dung, ý nghĩa của hội nghị thành lập Đảng? Tại sao nói Đảng cộng Sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam?

Câu 2 (3.0 điểm): Nguyên nhân thành công cách mạng tháng 8? Nguyên nhân nào quyết định thắng lợi cách mạng tháng 8? Vì sao?

Đáp án đề thi Sử 9 giữa học kì 2 năm 2022 - 2023

I/ TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)

Câu 1: Mỗi ý trả lời đúng 0.25 điểm

Ý

1

2

3

4

Đáp án

B

C

D

D

Câu 2: Mỗi ý trả lời đúng 0.25 điểm

 1. Đông Dương 2. Ban bố 3. Thời cơ 4. Hà Nội

Câu 3: Mỗi ý trả lời đúng 0.5 điểm.

STT

Thời gian

Sự kiện

1

Ngày 28/01/1941

Hội nghị trung ương lần thứ 8.

2

Ngày 19/5/1941

Mặt trận Việt minh ra đời.

3

Ngày 22/12/1944

Thành lập Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

4

Cuối tháng 12/1944

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đánh thắng liên tiếp hai trận; Phay Khắt và Nà Ngần (Cao Bằng)

II/ TỰ LUẬN (6.0 điểm)

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

(3.0 điểm)

- Nguyễn Ái Quốc chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Cửu Long (Hội nghị bắt đầu họp từ ngày 06/01/1930 tại Hương Cảng – TQ.

- Nội dung Hội nghị:

+ Tán thành việc thống nhất các tổ chức cộng sản để thành lập một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam.

+ Thông qua chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo.

+ Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt được Hội nghị thông qua là Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

* Ý nghĩa Hội nghị thành lập Đảng:

- Hội nghị có ý nghĩa như một Đại hội thành lập Đảng.

- Nguyễn Ái Quốc là người sáng lập Đảng cộng sản Viêt Nam, đề ra đường lối cơ bản cho cách mạng việt Nam.

- Hội nghị Thành lập Đảng còn là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc ở Việt Nam. Là bước ngoặt vĩ đại của giai cấp công nhân, chấm dứt thời kì khủng hoảng về g.cấp lãnh đạo.

*Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt lịch sử cho cách mạng Việt Nam:

- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 là kết quả tất yếu của cuộc đấu..

- Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm đầu của thế kỉ XX.

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai…

- Từ đây, cách mạng Việt Nam đã thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công…

- Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định cho….

0. 25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

Câu 2

(3.0 điểm)

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Dân tộc VN vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc...

+ Sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng ta với đường lối chính trị quân sự đúng đắn...

+ Xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong 1 mặt trận thống nhất rộng rãi, ...

- Nguyên nhân khách quan:

+ Cách mạng tháng Tám thắng lợi nhanh chóng và ít đổ máu một phần nhờ điều kiện quốc tế thuận lợi....

+ Lợi dụng thời cơ "ngàn năm có một" ..

* Nguyên nhân quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là nguyên nhân chủ quan

*Vì:

- Nếu Đảng cộng sản Đông Dương vã lãnh tụ HCM không sáng suốt nhận định đúng thời cơ ...

- Mặt khác nếu nhân dân ta không đoàn kết và sẵn sáng ..

0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5

0.25

0.25

---------------- HẾT -----------------

Đề thi giữa kì 2 Sử 9 số 2

Câu 1: (3,0 điểm) Hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

Câu 2: (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Câu 3: (4,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc"?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Câu 1 (3,0 điểm) Hãy trình bày nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng CSVN?

 • Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới. (0,5 điểm)
 • Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. (0,5 điểm)
 • Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và của cách mạng Việt Nam: Khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng, chấm dứt thời kì khủng hoảng về vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. (1,0 điểm)
 • Cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăn khít của cách mạng thế giới. (0,5 điểm)
 • Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yếu đầu tiên có tính chất quyết định đến những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam. (0,5 điểm)

Câu 2 (3,0 điểm) Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang tính quyết định?

Phân tích dựa trên các ý sau:

* Nguyên nhân chủ quan:

 • Dân tộc vốn có truyền thống yêu nước sâu sắc, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc. (0,5 điểm)
 • Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi. (0,5 điểm)
 • Biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần, giữa nông thôn và thành thị. (0,5 điểm)
 • Sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông dương đứng đầu là Chủ Tịch Hồ Chí Minh với đường lối đúng đắn và sáng tạo. (0,5 điểm)

* Nguyên nhân khách quan: Hoàn cảnh quốc tế thuận lợi: Chiến tranh thế giới thứ hai đang đến hồi kết thúc phát xít Đức Nhật bị Hồng quân liên Xô đánh bại. (0,5 điểm)

* Nguyên nhân chủ quan là nguyên nhân mang tính quyết định vì: Nhân dân sẵn sàng anh dũng đứng dậy đấu tranh. Đảng ta sáng suốt, tài tình nhận định đúng thời cơ. (0,5 điểm)

Câu 3 (4,0 điểm) Tại sao nói nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế ''ngàn cân treo sợi tóc"?

* Khó khăn: Sau khi ra đời, Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hết sức hiểm nghèo, như "ngàn cân treo sợi tóc": Phải đối phó với các mối đe dọa lớn: (0,5 điểm)

 • Ngoại xâm và nội phản: Từ vĩ tuyến 16 ra Bắc, quân Tưởng và bọn tay sai Việt Quốc, Việt Cách âm mưu lật đổ chính quyền cách mạng. Từ vĩ tuyến 16 vào nam, quân Anh mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược. Các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam (Đại Việt, Tơ-rôtokit) bọn phản động trong các giáo phái... tăng cường chống phá cách mạng. (1,5 điểm)
 • Kinh tế: Nông nghiệp lạc hậu bị chiến tranh tàn phá, nạn đói cuối năm 1944 chưa được khắc phục, hạn hán kéo dài, sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khang hiếm, giá cả tăng vọt, nạn đói mới tiếp tục đe doạ. (1,5 điểm)
 • Văn hóa - xã hội: Trên 90% số dân trong nước mù chữ, tệ nạn xã hội tràn lan...(0,25 điểm)
 • Tài chính: Ngân sách nhà nước trống rỗng. (0,25 điểm)

Đề kiểm tra giữa học kì 2 Lịch sử 9 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Khoanh vào chữ cái in hoa đầu ý có đáp án đúng.

1. Con đường cứu nước đúng đắn Nguyễn Ái Quốc tìm thấy cho dân tộc Việt Nam là:

A. Con đường cách mạng bạo lực.
B. Con đường cách mạng tư sản.
C. Con đường cách mạng vô sản.
D. Con đường cách mạng giải phóng dân tộc.

2. Việc làm nào thể hiện chính quyền Xô viết Nghệ Tĩnh là chính quyền của dân, do dân, vì dân?

A. Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.
B. Chia ruộng đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ
C. Xóa bỏ các tập tục lạc hậu, khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ.
D. Tất cả đều đúng.

3. Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam vào năm 1929 có hạn chế gì?

A. Phong trào cách mạng Việt Nam phát triển chậm lại.
B. Phong trào cách mạng Việt Nam có nguy cơ tụt lùi.
C. Nội bộ những người cộng sản Việt Nam chia rẽ, cản trở sự phát triển của cách mạng Việt Nam.
D. Kẻ thù lợi dụng để đàn áp cách mạng.

4. Lệnh Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945 được ban bố khi "Nhật nổ súng tấn công Pháp ở Lạng Sơn"

A. Đúng B. Sai.

Câu 2. (2,0 điểm) Nối nội dung cột A với nội dung cột B sao cho đúng.

Cột A Nối Cột B
1. Mục đích của việc kí Hiệp định Sơ bộ giữa ta với Pháp ngày 6-3-1946 1 → A. Mượn tay Pháp, đuổi 20 vạn quân Tưởng về nước, ta loại được một kẻ thù.
2. Sau thất bại ở Việt Bắc năm 1947 Pháp tăng cường thực hiện chính sách này. 2 → B. 7-1920, Người đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
3. Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lê-nin và đứng về Quốc tế thứ ba (Quốc tế Cộng sản) sau sự kiện. 3 → C. Dùng người Việt trị người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
4. Tổ chức cách mạng hoạt động rất tích cực, chi phối mạnh mẽ sự phát triển của phong trào công nhân trong nước là... 4 → D. Tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu
    E. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 3. ( 2,5 điểm)

 • Đảng cộng sản Việt Nam thành lập thời gian nào? Ở đâu?
 • Việc Đảng cộng sản Việt Nam ra đời có ý nghĩa như thế nào đối với cách mạng Việt Nam?

Câu 4. (2,0 điểm) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 diễn ra trong khoảng thời gian nào? Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công có ý nghĩa như thế nào đối với dân tộc Việt Nam và thế giới?

Câu 5. (2,5 điểm) Trình bày ngắn gọn diễn biến, kết quả của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Học sinh chọn đúng mỗi ý thì ghi 0,25 điểm.

1. C 2. D 3. C 4. B

Câu 2. (2,0 điểm) Hoc sinh nối đúng mỗi ý thì ghi 0,5 điểm.

1 → A 2 → C 3 → B 4 → E

Phần II. Tự luận (7,0 điểm)

Câu 3. Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

 • Đảng cộng sản Việt Nam thành lập ngày 3-2-1930 tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc)

* Ý nghĩa lịch sử:

 • Là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp ở Việt Nam, là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mac - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam.
 • Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng Việt Nam, khẳng định giai cấp vô sản nước ta đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng. Chấm dứt thời kì khủng hoảng về giai cấp lãnh đạo phong trào cách mạng.
 • Từ đây cách mạng Việt Nam là bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.
 • Là sự chuẩn bị có tính tất yếu, quyết định những bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam

Câu 4. Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

 • Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945 diễn ra từ ngày 14/8 đến 18/8 năm 1945.

* Ý nghĩa:

 • Đối với dân tộc: CM tháng Tám là 1 sự kiện vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Nó đã phá tan 2 ách thống trị của Pháp - Nhật, lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến lập ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nước ta độc lập, mở ra kỉ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập tự do.
 • Đối với quốc tế: Cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, phụ thuộc, góp phần củng cố hòa bình trên thế giới.

Câu 5. Học sinh cần trình bày được các ý cơ bản sau đây:

* Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ (1954)

 • Diễn biến gồm 3 đợt: (Bắt đầu từ 13-3 đến hết ngày 7-5-1954)
  • Đợt 1. Quân ta tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
  • Đợt 2. Quân ta tấn công các cứ điểm ở phía đông phân khu Trung tâm.
  • Đợt 3. Quân ta tổng công kích các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu nam, chiều 7-5 tướng Đờ ca-xtơ-ri cùng toàn bộ ban tham mưu địch đầu hàng.
 • Kết quả: Ta tiêu diệt và bắt sống 16200 tên địch, thu và phá huỷ toàn bộ phương tiện chiến tra, bắn rơi 62 máy bay.

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Bộ Đề thi giữa kì 2 Lịch sử 9 năm học 2022 - 2023. Để xem thêm các đề thi khác, mời các bạn vào chuyên mục Đề thi giữa kì 2 lớp 9 trên VnDoc nhé. Chuyên mục tổng hợp đề thi giữa kì 2 tất cả các môn, là tài liệu hay cho các em học sinh tham khảo, ôn tập. 

Đánh giá bài viết
13 13.791
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • kiên phạm
  kiên phạm

  trình bày những nét chính về diễn biến thắng lợi của chiến dịch hồ chí minh 26/4 đến 30/4/1975


  Thích Phản hồi 26/04/22

Đề thi giữa kì 2 lớp 9

Xem thêm