Đinh Thị Nhàn Lịch Sử Lớp 9

Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Hãy nêu lên các giai đoạn chính và các đặc điểm lớn gắn liền với từng giai đoạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919) đến nay.

3
3 Câu trả lời
 • Bạch Dương
  Bạch Dương
  Giai đoạnSự kiện

  1919-1930

  Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đã đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến nông nghiệp lên xã hội thuộc địa

  Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối cách mạng

  1930-1945

  Ngay từ khi mới ra đời Đảng đã lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, kẻ thù đã dìm trong biển máu đến năm 1935 mới khôi phục

  Cao trào dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc địa đòi "tự do dân chủ, cơm áo hòa bình"

  Qua 2 cao trào đã tôi luyện được đội quân chính trị hàng triệu người, đó thực sự là cuộc diễn tập lần thứ hai của cách mạng tháng Tám năm 1945

  9-3-1939, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương

  14-8-1945, Đảng phát động quần chúng đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền trong nước

  1945-1954

  Sau cách mạng tháng Tám thành công cách mạng nước ta phải đương đầu với muôn vàn khó khăn đễ giữ vững chính quyền

  Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc

  Hiệp định Giơ-ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954

  1954-1975

  Đảng lãnh đạo nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ

  Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại

  Miền Nam: chống các chiến lược của đế quốc Mĩ

  Sau hơn 20 năm chiến đấu vưới Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta giành thắng lợi

  1975 đến naySau mùa xuân năm 1975 đất nước thống nhất cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa
  0 Trả lời 21:24 07/10
  • Người Dơi
   Người Dơi

   1. Giai đoạn 1919-1930:

   ▪️ Thực dân Pháp tiến hành chương trình khai thác thuộc địa lần hai, đưa xã hội Việt Nam từ phong kiến, nông nghiệp lạc hậu trở thành xã hội thuộc địa.

   ▪️ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 3-2-1930, từ đó Cách mạng Việt Nam chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng.

   2. Giai đoạn 1930-1945:

   ▪️ Đảng lãnh đạo cao trào cách mạng 1930-1931, là cuộc diễn tập đầu tiên chuẩn bị cho sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

   ▪️ Cuộc vận động dân chủ 1936-1939 chống bọn phản động thuộc, địa đòi "tự do, dân chủ, cơm áo, hòa bình" là cuộc diễn tập thứ hai cho Cách mạng tháng Tám 1945.

   ▪️ Tháng 9-1940 , Nhật vào Đông Dương.

   ▪️ 9-3-1939, Nhật hất cẳng Pháp ở Đông Dương, lợi dụng tình hình Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước.

   ▪️ 14-8-1945, Đảng lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

   3. Giai đoạn 1945-1954:

   ▪️ Sau cách mạng Dảng và nhân dân ta phải đương đầu với nhiều thách thức, thù trong giặc ngoài tấn công vào chính quyền cách mạng non trẻ.

   ▪️ Nhân dân ta kháng chiến chống Pháp suốt 9 năm. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954, kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp đầy gian khổ.

   ▪️ Hiệp định Giơ-ne-vơ kí chính thức ngày 21-7-1954

   4. Giai đoạn 1954-1975:

   - Đất nước bị chia cắt làm hai miền, Đảng lãnh đạo nhân dân hai miền cùng một lúc thực hiện hai nhiệm vụ

   ▪️ Miền Bắc: xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống chiến tranh phá hoại.

   ▪️ Miền Nam: chống các chiến lược của đế quốc Mĩ.

   - Sau hơn 20 năm chiến đấu, Cuộc tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 thắng lợi đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước kéo dài suốt 21 năm.

   5. Giai đoạn 1975 đến nay:

   ▪️ Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước thống nhất cả nước đi lên xã hội chủ nghĩa.

   ▪️ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12-1986) đề ra đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta đạt nhiều thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.

   0 Trả lời 21:26 07/10
   • Su kem
    Su kem

    Giai đoạn 1919 - 1930

    ◾ Đợt khai thác Việt Nam của thực dân Pháp sau Chiến tranh thế giới thứ nhất với quy mô lớn, tốc độ nhanh, có hệ thống hơn so với trước chiến tranh đã đưa xã hội Việt Nam từ một xã hội phong kiến, nông nghiệp lạc hậu thật sự trở thành một xã hội thuộc địa.

    ◾ Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930 (đến tháng 10- 1930 đổi tên thành Đảng Cộng sản Đông Dương là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào yêu nước sục sôi của dân tộc ta vào cuối những năm 20 của thế kỉ XX. Từ đó, chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường hướng và vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

    Giai đoạn 1930 - 1945

    ◾ Ngay từ khi mới ra đời, trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 với hai khẩu hiệu chiến lược "Dân tộc độc lập" và “Người cày có ruộng”, Đảng đã tập hợp được giai cấp nông dân (lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng dân tộc dân chủ) và cùng với giai cấp công nhân hình thành khối liên minh công nông - đội quân chủ lực của cách mạng giải phóng dân tộc. Kẻ thù đã dìm phong trào cách mạng trong máu lửa.

    ◾ Nhưng nhờ bắt rễ sâu trong quần chúng nhân dân. Đảng đã vượt qua cơn “khủng bố trắng” trong những năm 1931 - 1933 để tiếp tục xây dựng về chính trị, phát triển về tổ chức, trở thành một lực lượng to lớn của cách mạng Việt Nam. Đó là cuộc diễn tập đầu tiên, chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945.

    ◾ Cuộc vận động dân chủ (1936 - 1939) là một thời kì đấu tranh rộng lớn của quần chúng chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, đòi quyền tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình. Qua phong trào, Đảng đã động viên, giáo dục và xây dựng được một đội quân chính trị quần chúng gồm hàng triệu người ở cả thành thị và nông thôn, đồng thời đã bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng. Đó là cuộc diễn tập thứ hai của Cách mạng tháng Tám.

    ◾ Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ tháng 9 - 1939, phát xít Nhật kéo vào Đông Dương (1940). Đảng nhận định: thời kì cách mạng của các dân tộc Đông Dương, đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc đã tới và ráo riết chuẩn bị về mọi mặt để hành động khi có thời cơ. Lợi dụng tình hình Nhật hất cảng Pháp ngày 9 - 3 - 1945, Đảng đã chuyển hướng mau lẹ, đẩy tới cao trào kháng Nhật, cứu nước, Khi các nước Đồng minh đánh bại phát xít Nhật (8 - 1945), Đảng đã kịp thời lãnh đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước.

    Giai đoạn 1945 - 1954

    ◾ Cách mạng vừa thành công, Đảng và nhân dân ta đã phải đương đầu với những thử thách cực kì nghiêm trọng. “Thù trong” và “giặc ngoài” vào hùa với nhau để tấn công chính quyền cách mạng non trẻ.

    ◾ Căn cứ vào tình hình so sánh lực lượng cụ thể và những thuận lợi, khó khăn trước mắt cũng như lâu dài của ta và địch. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đường lối đúng đắn cho cuộc kháng chiến toàn quốc, khẳng định đây là một cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và nhất định thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 - 5 - 1954, kết thúc chín năm chống Pháp đã chứng minh một chân lí của thời đại ngày nay: Một dân tộc đất không rộng, người không đông, nếu biết đoàn kết chiến đấu theo một đường lối cách mạng đúng đắn thì có thể chiến thắng bất kì tên đế quốc to lớn nào.
    Giai đoạn 1954 - 1975

    ◾ Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, cách mạng nước ta đứng trước tình hình mới: đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.

    ◾ Trước bước ngoặt quan trọng của cách mạng, Đảng Lao động Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đường lối : kết hợp giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mĩ, cứu nước của dân tộc ta tới thắng lợi vẻ vang.

    ◾ Sau hơn 20 năm kiên cường, anh dũng chiến đấu, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy vĩ đại Xuân 1975, sự nghiệp kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã thắng lợi. Một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước ta - kỉ nguyên của một nước Việt Nam độc lập, thống nhất xã hội chủ nghĩa đã rộng mở.
    Giai đoạn 1975 đến nay

    ◾ Sau đại thắng Xuân 1975, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đã tạo những điều kiện cơ bản để cả nước Việt Nam chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

    ◾ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng Lao động Việt Nam họp tại Hà Nội tháng 12 - 1976 đã tổng kết quá trình 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, nêu rõ sự tất yếu và tầm quan trọng của việc cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội sau khi kháng chiến chống Mĩ kết thúc thắng lợi. Trong Đại hội này, Đang quyết định khôi phục lại tên cũ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh những tiến bộ và thành tựu to lớn đạt được, cũng có không ít khó khăn và yếu kém, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, xã hội. 

    ◾ Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12 - 1986) của Đảng, trên cơ sở nhất trí cao trong Đảng và trong toàn xã hội vé yêu cầu đổi mới đất nước, đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về quan điểm đổi mới trên cơ sở nhận thức và nắm vững đặc điểm thời kì quá độ ở nước ta, Đảng đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đổi mới đúng đắn và sáng tạo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng phấn khởi về các mặt, trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là về kinh tế.

    0 Trả lời 21:28 07/10
    Lịch Sử
    Xem thêm