Châu Bùi

Lan có 4055 đồng , Lan chia Mai 405 đồng

.Hỏi Lan còn bao nhiêu đồng

Hỏi bài Xem thêm