Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Mẫu chi tiết quỹ tiền mặt dùng cho kế toán để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt Việt Nam trong các doanh nghiệp.

Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Hướng dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt

Đơn vi:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S07a-DNN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT

Tài khoản: .......
Loại quỹ: ..........
Năm: ................

Đơn vị tính ....

Ngày tháng
ghi sổ
Ngày tháng
chứng từ

Số hiệu
chứng từ
Diễn giải


TK
đối
ứng
Số phát sinh
Số tồn
Ghi chú
Thu Chi Nợ
A B C D E F 1 2 3 G
- Số tồn đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ
- Cộng số phát sinh trong kỳ x x x x x
- Số tồn cuối kỳ x x

- Sổ này có .... trang, đánh từ trang 01 đến trang .......

- Ngày mở sổ ...................................................

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đối với người ghi sổ thuộc các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân hành nghề ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

Đánh giá bài viết
1 15.736
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm