Đinh Thị Nhàn Lịch Sử Lớp 9

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

Nêu những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)

3
3 Câu trả lời
 • Người Sắt
  Người Sắt

  Bên cạnh thành tựu và tiến bộ, chúng ta gặp không ít khó khăn và yếu kém trên nhiều mặt:

  - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

  - Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

  - Tình trạng tham nhũng, suy thoái vé tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

  Tình hình đó đòi hỏi nhân dân ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ không ngừng phấn đấu để vươn tới những đỉnh cao mới theo con đường đúng đắn đã được xác định: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  0 Trả lời 21:16 07/10
  • Xucxich14
   Xucxich14

   Những khó khăn sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000):

   + Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

   + Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

   + Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

   0 Trả lời 21:17 07/10
   • Sư Tử
    Sư Tử

    Những khó khăn, tồn tại về kinh tế - văn hóa sau 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000):

    Trả lời:

    - Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp.

    - Một số vấn đề văn hoá, xã hội còn bức xúc và gay gắt, chậm được giải quyết.

    - Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng.

    0 Trả lời 21:18 07/10
    Lịch Sử
    Xem thêm