Khoa Nguyễn Tin học lớp 3

Những hình vẽ nhỏ trên màn hình máy tính được gọi là gì

?

A. thanh công việc

B. nút Start

C. biểu tượng

D. bảng chọn Start 

3
3 Câu trả lời
Tìm thêm: Tin học

Tin học

Xem thêm