Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18
M«n: To¸n
tªn: ..............................................................................................................
Líp : ...................................................................................................................
Bµi 1: §iÒn vµo chç ........
a. 9 + ....... =13
...... + 8 = 17
...... + 9 = 16
b. 8 + ...... = 15
8 + ...... = 13
9 + ...... = 14
c. 13 = 8 + ......
14 = 8 + ......
17 = 8 + ......
d. 15 = ...... + 8
12 = ...... + 8
11 = ...... + 8
Bµi 2: TÝnh tæng c¸c sau råi viÕt kÕt qu¶ theo thø ®Õn lín?
35 + 19 = ..............
15 + 68 = ...........
78 + 13 = ............
29 + 7 = ...............
16 + 18 = ..........
39 + 4 = ..............
Bµi 3:
Líp häc 18 häc sinh . häc sinh nam nhiÒu h¬n häc sinh n÷ 3 b¹n.
TÝnh häc sinh nam?
Gi¶i
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
M«n: TiÕng viÖt
Bµi 1
: §iÒn tiÕp ý cña em vµo chç trèng ®Ó mçi dßng sau thµnh c©u:
a. B¹n th©n cña em ......................................................................
b. ...................................................................... gi¸o viªn
c. §å ch¬i em thÝch ......................................................................
d. Mãn ¨n em thÝch lµ......................................................................
Bµi 2: ViÕt 1 c©u theo mÉu Ai (c¸i g×) - g×? ®Ó:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
a. Giíi thiÖu nghÒ nghiÖp cña bè em hoÆc cña em?
................................................................................................................................
b. Giíi thiÖu ngêi em yªu nhÊt trong gia ®×nh?
................................................................................................................................
c. Giíi thiÖu quyÓn s¸ch em thÝch?
................................................................................................................................
Tham khảo thêm tài liệu môn Toán Tiếng Việt lớp 2:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-2
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-tieng-viet-2

Bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18 được VnDoc sưu tầm, tổng hợp cho các thầy cô tham khảo hướng dẫn các em làm bài tập Toán và Tiếng Việt lớp 2, giúp các em học sinh rèn luyện, nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Tiếng Việt. Mời các thầy cô tham khảo và tải về.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 2 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 2.

>>> Bài tiếp theo: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 19

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2: Tuần 18 được soạn theo font VnTime. Trong trường hợp các bạn thấy file hiển thị lỗi, mời các bạn tải font VnTime về cài là được, ấn vào đây để tải: font VnTime.

Đánh giá bài viết
20 11.607
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Bài tập cuối tuần lớp 2 Xem thêm