Bài tập câu điều kiện loại 2 có đáp án

Trắc nghiệm câu điều kiện loại 2 online có đáp án

Sau khi nắm vững câu điều kiện loại 1, các bạn hãy tiếp tục nâng cao kiến thức với bài tập về câu điều kiện loại 2 sau đây nhé. Các dạng bài tập câu điều kiện loại 2 tuy khó hơn điều kiện loại 1 nhưng chỉ cần bạn hiểu được cấu trúc là bạn đã nắm chắc phần thắng rồi. Cùng bắt đầu nào!

Bài tập về câu điều kiện loại 2 bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh khác nhau giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập kiến thức tiếng Anh đã học về cấu trúc câu điều kiện loại 2 hiệu quả.

 • Complete the Conditional Sentences (Type II) by putting the verbs into the correct form. Use conditional I with would in the main clause.
 • 1. If we (have)___________ a yacht, we (sail)________ the seven seas.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  had, would sail
 • 2. If he (have)___________ more time, he (learn)__________ karate.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  had, would learn
 • 3. If they (tell)__________ their father, he (be)__________ very angry.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  told, would be
 • 4. She (spend)___________ a year in the USA if it (be)___________ easier to get a green card.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  would spend, were
 • 5. If I (live)________ on a lonely island, I (run) around naked all day.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  lived, would run
 • 6. We (help)______ you if we (know)_____________ how.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  would help, knew
 • 7. My brother (buy)________ a sports car if he (have)__________ the money.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  would buy, had
 • 8. If I (feel)_______ better, I (go)_________ to the cinema with you.
  felt, would go
 • 9. If you (go)_________ by bike more often, you (be/ not)____________ so flabby.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  went, would not be went, wouldn't be
 • 10. She (not/ talk)__________ to you if she (be)__________ mad at you.
  would not talk, were wouldn't talk, were
 • Choose the best answer.
 • 1. If I __________ more money, I would buy a car.
 • 2. If she __________ how to speak French, she would not take lessons.
 • 3. If he were older, he __________ vote.
 • 4. The men would have money if they _________.
 • 5. What would you do if you __________ the lottery?
 • 6. If Tom __________ to class, he would learn more.
 • 7. The children would do better if they __________ more time.
 • 8. Where would you __________ if you could go anywhere in the world?
 • 9. Would you __________ to live in a big house or a small house?
 • 10. Who would you meet if you __________ meet anyone in the world?
 • Choose the correct answer to complete the sentence.
 • 1. If you ……………….……with your dictionary, I ‘d like to borrow it.
 • 2. If you…………………………Tom , tell him I have a message for him.
 • 3. If you had the chance, ……………………………… you go finishing?
 • 4. If I had enough money, I …………………… abroad to improve my English.
 • 5. If I …………………..…….. you , I’d save some of your lottery winning.
 • 6.If I were in your place, I ……………………….a trip to England.
 • 7. If we took the 6: 30 train, we………………………………too early.
 • 8. What would you do if you……………a million dollars?
 • 9. If I went shopping, I …………………….…some food.
 • 10. What would happen if you ……………..to work tomorrow?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
42 11.173
Sắp xếp theo
  Kiểm tra Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm