Bài tập câu điều kiện loại 1

Bài tập về câu điều kiện loại 1

Bài tập câu điều kiện loại 1 là tài liệu tham khảo hữu ích do VnDoc đăng tải nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đạt hiệu quả.

Type 1 Conditional Sentence Exercise là tài liệu tham khảo hữu ích với 20 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án, giúp các bạn nắm vững cấu trúc cách dùng và phân biệt các loại câu điều kiện trong tiếng Anh đặc biệt là câu điều kiện loại 1.

 • Chọn đáp án đúng nhất.
 • 1. If you ___________ my advice, you'll accept it.
 • 2. If we ___________ a few more days.
 • 3. If you _________, I'll tell Jagger that we need time to think it over.
 • 4. When he ____________ that, he'll be a bit impatient.
 • 5. I'm sure that if I _____________ to him sweetly enough he'll hold on and not look elsewhere.
 • 6. If things are looking a bit dicey, I ____________ to you.
 • 7. So, if I _________________ from you, I'll assume everything is fine.
 • 8. I'll only call you if I _______________ there is a problem.
 • Chia động từ trong ngoặc.
 • 1. If you (send)________ the letter today, it'll arrive tomorrow.
  send
 • 2. If you don't study, you (pass)______ the exam.
  won't pass will not pass
 • 3. If it rains, we (stay)________ at home.
  will stay
 • 4. If it (be)_________ sunny, we'll go to the beach.
  is
 • 5. If that shop (be)________ closed, we'll go to another one.
  is
 • 6. If you (want)__________, we'll go to the park.
  want
 • 7. If Adam (arrive)_______ late, his father will be upset.
  arrives
 • 8. If you work hard, you (get)___________ a bonus.
  will get
 • 9. If it isn't expensive, I (buy)___________ two.
  will buy
 • 10. If you (call)____________ me, I won't answer the phone.
  call
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
37 9.296
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm