Bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án

Trắc nghiệm thì hiện tại tiếp diễn

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn có đáp án gồm 3 dạng bài tập giúp học sinh củng cố ngữ pháp được học, dấu hiệu nhận biết của thì và nâng cao kết quả học tập môn tiếng Anh của bản thân.

Bài tập trắc nghiệm Thì hiện tại tiếp diễn có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em ôn luyện nhuần nhuẫn và áp dụng thành thạo về cấu trúc, dấu hiệu nhận biết và các dạng bài tập về Present Continuous, chuẩn bị tốt nhất cho các Thì sau.

 • Bài 1: Hãy viết dạng V-ing của các động từ sau.
 • 1. take
  taking TAKING Taking
 • 2. drive
  driving DRIVING Driving
 • 3. see
  seeing SEEING Seeing
 • 4. agree
  agreeing AGREEING Agreeing
 • 5. hurry
  hurrying HURRYING Hurrying
 • 6. win
   winning WINNING Winning
 • 7. permit
  permitting PERMITTING Permitting
 • 8. open
  opening OPENING Opening
 • Bài 2: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.
 • 1. Sit down! A strange dog (run)___________ to you.
  is running
 • 2. My brothers (not/ drink)__________ coffee at the moment.
  aren't drinking are not drinking
 • 3. Look! Those people (climb)__________ the mountain so fast.
  are climbing
 • 4. That girl (cry)_______ loudly in the party now.
  is crying
 • 5. What (you/ do)________ in the kitchen?
  are you doing
 • 6. Tonight we (not/ go)_______ to our teacher’s wedding party.
  aren't going are not going
 • 7. Where are you? We (wait)__________ for you!
  are waiting
 • 8. What are the boys (do)___________ now?
  doing
 • 9. My brother (not listen)___________ to the radio at present.
  is not listening isn't listening
 • 10. My parents (drive)_______ to work now.
  are driving
 • Bài 3: Hoàn thành các câu sau với thì Hiện tại đơn hoặc Hiện tại tiếp diễn.
 • 1. Where's John? He (listen)_________ to a new CD in his room.
  is listening 's listening
 • 2. Don't forget to take your umbrella with you to London. You know it always (rain)_______ in England.
  rains
 • 3. Jean (work)___________ hard all day but she (not work)__________ at the moment.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  works, is not working works, isn't working
 • 4. Look! That boy (run)__________ after the bus. He (want)__________ to catch it.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  ‘s running, wants is running, wants
 • 5. He (speak)________ German so well because he (come)___________ from Germany.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  speaks, comes  
 • 6. Shh! The boss (come)_________. We (meet)__________ him in an hour and nothing is ready!
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  is coming, are meeting
 • 7. Do you usually (go)_____ away for Christmas or (stay)__________ at home?
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  go, stay
 • 8. She (hold)_______ some roses. They (smell)__________ lovely.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  is holding, smell 's holding, smell
 • 9. Oh no! Look! It (snow)________ again. It always (snow)________ in this country.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.

  ‘s snowing, snows  

  is snowing, snows
 • 10. Mary (swim)______ very well, but she (not run)________ very fast.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  swims, doesn’t run swims, does not run
 • 11. I (live)________ with my parents but right now I (stay)___________ with some friends for a few days.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  live, ‘m staying live, am staying
 • 12. I can't talk on the phone now. I (drive)____________ home.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  ‘m driving am driving
 • 13. You never (listen)_______ to a word I say! You______ always (listen)_________ to that mp3 player!
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  listen, are, listening
 • 14. He (not understand)_________ what you (talk)________ about. He's foreign.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  doesn't understand, are talking does not understand, are talking
 • 15. How much_________ your suitcase (weigh)_________? It (look)__________ really heavy.
  Dùng dấu phẩy (,) để tách các đáp án.
  does, weigh, looks
 • Bài 4. Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn.
 • 1. My mother _______ (buy) some food at the grocery store.
  is buying 's buying
 • 2. Luke _______ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.
  isn't studying is not studying
 • 3. _______ (she, run) down the street?
  Is she running
 • 4. My cat _______ (eat) now.
  is eating
 • 5. What _______ (you, wait) for?
  are you waiting
 • 6. Her students _______ (not try) hard enough in the competition.
  are not trying aren't trying
 • 7. All of Andy’s friends _______ (have) fun at the party right now.
  are having
 • 8. My neighbors _______ (travel) around Europe now.
  are traveling
 • 9. The little girl _______ (drink) milk.
  is drinking
 • 10. Listen! Our teacher _______ (speak).
  is speaking
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
122 17.051
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm