Trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án

VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Bài tập hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án gồm nhiều dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, giúp các bạn ôn luyện cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết và cấu trúc của 2 thì Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn hiệu quả..

Nằm trong bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em ôn luyện cách phân biệt hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài hiệu quả.

Mời bạn đọc tham gia nhóm Facebook: Tiếng Anh THCS cùng VnDoc.com tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập cuối kì các lớp 6 - 9, luyện thi HSG, thi vào lớp 10 môn tiếng Anh hiệu quả. 

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

  1. My teacher (have).................. long hair.

  Has được chia với các chủ từ ở ngôi thứ ba số ít: he; she; it…

 • 2. They (not want )………to play the love games, but they (play)…...…..now.

  Dấu hiệu Now - chia vế có "Now" ở thì hiện tại tiếp diễn

 • 3. ............. Marry (be) an English person?- Yes, she (speak)............…….English at the meeting right now.
  Dấu hiệu Now - chia vế có "Now" ở thì hiện tại tiếp diễn
 • 4. Look! The man (climb)……..up the tree.

  Sau Look/ Be quiet ,... thì chia thì hiện tại tiếp diễn

 • 5. The new comers (not know)…...............…… the rules of the club.
 • 6. How often does John (go)………… to the library? No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music. What he (do)………..at the moment?

  Câu hỏi chia ở thì hiện tại đơn - Vế cuối cùng chia ở hiện tại tiếp diễn vì có at the moment

 • 7. What do you often ( have)…….…. for Breakfast? – I (not know)……..…I (not often prepare)……….breakfast. My mother (prepare)……………it now.
  Câu hỏi chia ở thì hiện tại đơn - Vế cuối cùng chia ở hiện tại tiếp diễn vì có now
 • 8. Martin (live)………..in a small flat. He and his wife always (get)……….up early to water flowers.
 • 9. What is the new chairman (do)…………now. I (see)…………that he (be)……..very busy.
 • 10................... Tom (be) mad? He ( throw)………all his books and (cry) ………..now.
 • Bài 2. Sửa lỗi sai trong mỗi câu và viết lại thành câu hoàn chỉnh.
  1. Where do your mother often buy this book? 
  Where does your mother often buy this book?
 • 2. Are Tom studying?
  Is Tom studying?
 • 3. Hoa not have good speaking skill.
  Hoa does not have good speaking skill.
 • 4. The young girl not writing the letter now.
  The young girl is not writing the letter now.
 • 5. Are Lam fond of listening music?
  Is Lam fond of listening to music?
 • 6. They studies math.
  They study math.
 • 7. What you usually do in the morning?
  What do you usually do in the morning?
 • 8. They are traveling to London.
  They are travelling to London.
 • 9. The plane is land now.
  The plane is landing now.
 • 10. Why she is saying loudly?
  Why is she saying loudly?
 • Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).
  1. Look! He (leave) the house.
  Look! He is leaving the house.
 • 2. Quiet please! I (write) a test.
  Quiet please! I am writing a test.
 • 3. She usually (walk) to school.
  She usually walks to school.
 • 4. But look! Today she (go) by bike.
  But look! Today she is going by bike.
 • 5. Every Sunday we (go) to see my grandparents.
  Every Sunday we go to see my grandparents.
 • 6. He often (go) to the cinema.
  He often goes to the cinema.
 • 7. We (play) Monopoly at the moment.
  We are playing Monopoly at the moment.
 • 8. The child seldom (cry)
  The child seldom cries.
 • 9. I (not/ do) anything at the moment.
  I am not doing anything at the moment.
 • 10. (watch/ he) the news regularly?
  Does he watch the news regularly?
 • Put the verb in brackets into the correct form.
 • 1. John (play)…….football at the moment.
  is playing 's playing
 • 2. We often (write)………….tests at our school.
  Write
 • 3. I (talk)………..to my teacher now.
  am talking 'm talking
 • 4. Look! Mandy and Susan (watch)…………..…a film on TV.
  are watching 're watching
 • 5. Olivia (visit)………… her uncle every weekend.
  visits
 • 6. Now the sun (shine)…………. ……………
  is shining
 • 7. They sometimes (read)………….. poems in the lessons.
  read
 • 8. Listen! The band (play)……………….the new guitar.
  is playing
 • 9. …………you (go)……… to school by bike ?.
  Do you go Do - go
 • 10. Every morning, my mother (get)……………up at 6 o’clock.
  gets
 • 11. It’s seven o’clock and they (go)…………….…. to school now.
  are going
 • 12. Mrs. Cooper (eat) …………..in the restaurant every Sunday.
  eats
 • 13. Our cat never (jump)………… on the kitchen table.
  jumps
 • 14. Look! The men (wear)………… blue uniforms.
  are wearing 're wearing
 • 15. My father (not smoke) ………………….., but my uncle smokes too much.
  doesn't smoke does not smoke
 • Viết lại câu dùng Thì HTĐ hoặc Thì HTTD
 • 1. He/ often/ have/ breakfast/ late.
  He often has breakfast late.
 • 2. You/ do/ the housework/ at the moment?
  Are you doing the housework at the moment?
 • 3. I/ not/ go/ to school/ on weekends.
  I do not go to school on weekends. I don't go to school on weekends.
 • 4. John's girlfriend/ wear/ a red T-shirt/ now.
  John's girlfriend is wearing a red T-shirt now. John's girlfriend's wearing a red T-shirt now.
 • 5. They/ like/ beer or wine?
  Do they like beer or wine?
 • 6. What/ he/ usually/ do/ at night?
  What does he usually do at night?
 • 7. The teacher/ never/ lose/ his temper.
  The teacher never loses his temper.
 • 8. Why/ you/ listen/ to music/ loudly now?
  Why are you listening to music loudly now?
 • Choose the correct answer.
 • 1. I usually ——————— late on Sundays.
 • 2. What ——————— at the moment?
 • 3. How often ——————— to the zoo?
 • 4. What time ——————— the train arrive?
 • 5. Which TV program ——————— ?
 • 6. I feel happy because I ——————— a good time here in Quy Nhon city.
 • 7. You ——————— too much fast food.
 • 8. I’m sorry but I ——————— what you mean.
 • 9. He is busy at the moment. He ——————— to a friend.
 • 10. Look at that one. It ——————— high in the sky.
 • 11. I always ——————— up at 7 o’clock.
 • 12. He ——————— with his parents at the moment.
 • 13. She ——————— as a receptionist.
 • 14. Listen to the birds. They ——————— .
 • 15. I ——————— the housework at present.
 • 16. And look, she ——————— a raincoat.
 • 17. Sara usually ——————— on black shoes but now she is wearing white trainers.
 • 18. The school bag ——————— very big and modern.
 • 19. Sarah ———————to the movies twice a month.
 • 20. Look! Sarah ——————— to the movies.
 • Choose the correct answer

  This is Mrs. White. She __________ (1. be) a primary school teacher. She __________ (2. teach) English, Maths and Geography. At the moment, she __________ (3. teach) Maths. She __________ (4. live) in London and __________ (5. be) married to Georges, who is French. They __________ (6. have) three chidren. They all __________ (7. love) animals, but they __________ (8. not have) any pets because they __________ (9. live) in an apartment. Mrs. White __________ (10. speak) French as well as English, but she __________ (11. not teach) it.

 • Question 1:
 • Question 2:
 • Question 3:
 • Quesiton 4:
 • Question 5:
 • Question 6:
 • Question 7:
 • Question 8:
 • Question 9:
 • Question 10:
 • Question 11:
 • Choose the best option: the Present Simple or the Present Continuous
 • 1. I often ____________ tennis.
 • 2. Mary _________________ a computer game now.
 • 3. My brother never _______________ our mother with the dishes.
 • 4. At the moment I _______________ my homework.
  Có "at the moment" nên chia thì hiện tại tiếp diễn
 • 5. I _______________ up early every day.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
283 75.017
3 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Xuân Nguyễn
  Xuân Nguyễn

  mk cx thế nè


  Thích Phản hồi 12/11/21
  • Dell Bayacc
   Dell Bayacc

   Hệ thống bị trục trặc hay sao ý. mik làm đúng hết nhưng nó chỉ cho27/30


   Thích Phản hồi 05/05/21
   • Thảo Bubby Jessie
    Thảo Bubby Jessie

    mình sai có 2 câu mà chấm  như thế này


    Bạn đã trả lời đúng được 73/90 Câu hỏi.

    Số điểm bạn đạt được: 71/95 điểm.

    Thích Phản hồi 05/11/22

    Tiếng Anh cho người lớn

    Xem thêm