Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

Trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo Bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn gồm nhiều dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh khác nhau, giúp các bạn ôn luyện cách sử dụng, dấu hiệu nhận biết của 2 thì.

Bộ đề ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản, bài tập trắc nghiệm thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, giúp các em ôn luyện phần lý thuyết đã được học cũng như rèn luyện kĩ năng làm bài hiệu quả.

 • Bài 1. Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc
  1. My teacher (have).................. long hair. 
 • 2. They (not want )………to play the love games, but they (play)…...…..now.
 • 3. ............. Marry (be) an English person?- Yes, she (speak)............…….English at the meeting right now.
 • 4. Look! The man (climb)……..up the tree.
 • 5. The new comers (not know)…...............…… the rules of the club.
 • 6. How often does John (go)………… to the library? No, he (not like)………….to read books. He only (want)…..……..to listen to music. What he (do)………..at the moment?
 • 7. What do you often ( have)…….…. for Breakfast? – I (not know)……..…I (not often prepare)……….breakfast. My mother (prepare)……………it now.
 • 8. Martin (live)………..in a small flat. He and his wife always (get)……….up early to water flowers.
 • 9. What is the new chairman (do)…………now. I (see)…………that he (be)……..very busy.
 • 10................... Tom (be) mad? He ( throw)………all his books and (cry) ………..now.
 • Bài 2. Sửa lỗi sai trong mỗi câu và viết lại thành câu hoàn chỉnh.
  1. Where do your mother often buy this book? 
  Where does your mother often buy this book?
 • 2. Are Tom studying?
  Is Tom studying?
 • 3. Hoa not have good speaking skill.
  Hoa does not have good speaking skill.
 • 4. The young girl not writing the letter now.
  The young girl is not writing the letter now.
 • 5. Are Lam fond of listening music?
  Is Lam fond of listening to music?
 • 6. They studies math.
  They study math.
 • 7. What you usually do in the morning?
  What do you usually do in the morning?
 • 8. They are traveling to London.
  They are travelling to London.
 • 9. The plane is land now.
  The plane is landing now.
 • 10. Why she is saying loudly?
  Why is she saying loudly?
 • Put the verbs into the correct tense (simple present or present progressive).
  1. Look! He (leave) the house.
  Look! He is leaving the house.
 • 2. Quiet please! I (write) a test.
  Quiet please! I am writing a test.
 • 3. She usually (walk) to school.
  She usually walks to school.
 • 4. But look! Today she (go) by bike.
  But look! Today she is going by bike.
 • 5. Every Sunday we (go) to see my grandparents.
  Every Sunday we go to see my grandparents.
 • 6. He often (go) to the cinema.
  He often goes to the cinema.
 • 7. We (play) Monopoly at the moment.
  We are playing Monopoly at the moment.
 • 8. The child seldom (cry)
  The child seldom cries.
 • 9. I (not/ do) anything at the moment.
  I am not doing anything at the moment.
 • 10. (watch/ he) the news regularly?
  Does he watch the news regularly?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
116 21.289
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho người lớn Xem thêm