Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Travelling in the future có đáp án

Bài tập Unit 11 lớp 7 Travelling in the future có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 11 Travelling in the future có đáp án bao gồm các dạng bài tập tiếng Anh khác nhau, giúp các em củng cố từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học, từ đó biết cách vận dụng để làm các bài tập tương tự trong các đề thi, đề kiểm tra. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong chương trình.

A.PHONETICS.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại)

1. A. ahead B. instead C. seat-belt D. bread

2. A. left B. centre C. enter D. frighten

3. A .traffic B. plane C. station D. pavement

4. A. washed B. needed C. danced D. matched

5. A. wanted B. filled C. stayed D. played

6. A. new B.sew C. few D. knew

7. A. noon B. tool C. blood D. spoon

8. A .plays B. looks C. wants D. helps

9. A. decided B. played C. listened D. enjoyed

10. A. who B. when C. where D. what

II. Choose the word that has a different stress pattern from the others. (Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với những từ còn lại)

1. A. dangerous B. plentiful C. limited D. another

2. A. easily B. energy C. negative D. consumption

3. A. abundant B. convenient C. expensive D. different

4. A. petroleum B. advantage C. enormous D. tendency

5. A. attention B. pollution C. effective D. tendency

6. A. consider B. deliver C. agency D. determine

7. A .company B. conference C. develop D. Germany

8. A. discover B. examine C. family D. encounter

9. A. industry B. library C. establish D. resident

10. A. remember B. inhabit C. resident D. advantage

B. VOCABULARY AND GRAMMAR.

I. Choose the best answer (A , B , C or D) to complete the sentences. (Chọn 1 đáp án đúng trong số A , B ,C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau)

1. Our school will ______ the school festival next week.

A. organize

B. take

C. rehearse

D. play

2. ______ silly mistake!

A. What

B. What a

C. How

D. How a

3. We are free now. Shall we go to our club’s party? - ……………….……

A. Yes, I shall

B. Yes, we should

C. Yes, we go

D. Yes, let’s

4. I and my brother usually spend two hour ……………….……every evening.

A. do our homework

B. to do our homework

C. doing our homework

D. to doing our homework

5. Of the two students , he is ……………….……

A. tall

B. taller

C. the taller

D. the tallest

6. When I saw your teacher this morning, I found that he looked very ……………….……

A. happy

B. happily

C. to be happy

D. being happy

7. Come here. We have ……………….……good news for you and your family.

A. a

B. many

C. a lot

D. some

8. Mr. Truong feels sick now because he drank too………………wine this morning.

A. many

B. few

C. lots

D. much

9. I didn’t break those glass windows but my classmates, Tuan and Hoang……………….……

A. do

B. didn’t

C. did

D. didn’t, either

10. - “Would you like some corn?” - “______.”

A. No, thanks. I’m full

B. Ok. I don’t like corn

C. All right

D. Yes, I would

ĐÁP ÁN

A.PHONETICS.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. (Chọn 1 từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại)

1 - C; 2 - D; 3 - A; 4 - B; 5 - A;

6 - B; 7 - C; 8 - A; 9 - A; 10 - A;

II. Choose the word that has a different stress pattern from the others. (Chọn từ có trọng âm chính rơi vào vị trí khác so với những từ còn lại)

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - D; 5 - D;

6 - C; 7 - C; 8 - C; 9 - C; 10 - C;

B. VOCABULARY AND GRAMMAR.

I. Choose the best answer (A , B , C or D) to complete the sentences. (Chọn 1 đáp án đúng trong số A , B ,C hoặc D để hoàn thành mỗi câu sau)

1 - A; 2 - B; 3 - B; 4 - C; 5 - D;

6 - C; 7 - A; 8 - D; 9 - A; 10 - A;

Trên đây là nội dung Bài tập tiếng Anh lớp 7 thí điểm Unit 11: Travelling in the future có đáp án. Ngoài ra, mời các em tham khảo thêm các tài liệu tiếng Anh được cập nhật liên tục trên VnDoc.com như: Giải bài tập Tiếng Anh 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7, Giải SBT Tiếng Anh 7, Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7 trực tuyến...

Đánh giá bài viết
5 8.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm