Bài tập Although, In spite of, Despite lớp 7

Bài tập Although, in spite of, despite

Bài tập Although, Inspite of, Despite lớp 7 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 7 học tập hơn. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 7. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm về Although, In spite of, Despite môn Anh lớp 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Bài tập Although, Inspite of, Despite lớp 7

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. Although Tom was a poor student, he studied very well.

In spite of ______________________________________

2. Although the weather was bad, she went to school on time.

Despite ________________________________________

3. My mother told me to go to school although I was sick.

In spite of ______________________________________

4. Tom was admitted to the university although his grades were bad.

Despite ________________________________________

5. In spite of his good salary, Tom gave up his job.

Although _______________________________________

6. He didn’t win an Oscar for Best Actor although he performed excellently.

Despite ________________________________________

7. The plot wasn’t very interesting, but the special effects were spectacular.

Although _______________________________________

8. Despite his English-sounding name, James Martin is in fact German.

Although _______________________________________

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. ___________ an all- star cast, Hotel Artemis was a total box- office failure.

A. Because of

B. Although

C. Despite

D. In spite

2. Last night, I didn’t go to bed early ____________ being very tired.

A.despite of

B. in spite of

C. although

D. because

3. _____________ he spent much money on the film, it wasn’t a big success.

A. Even

B. But

C. Although

D. Despite

4. We didn’t find it funny_____________it was a comedy.

A.in spite of

B. despite

C. although

D. but

5. _______________ careful preparation, we have a lot of difficulties in making a new film.

A.With

B. However

C. Such

D. Despite

-The end-

Đáp án bài tập Although, Inspite of, Despite lớp 7

I/ Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. In spite of being a poor student, Tom studied very well.

2. Despite the bad weather, she went to school on time.

3. In spite of my sickness, my mother told me to go to school.

4. Despite Tom’s bad grades, he was admitted to the university.

5. Although Tom got a good salary, he gave up his job.

6. Despite his excellent performance, he didn’t win an Oscar for Best Actor

7. Although the plot wasn’t very interesting, the special effects were spectacular

8. Although he has got an English-sounding name, James Martin is in fact German

II/ Choose the correct answer A, B, C or D

1. C

2. B

3. C

4. C

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Bài tập Although, Inspite of, Despite lớp 7. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 1 lớp 7 nâng cao: My hobbies (số 1), Ngữ pháp - Bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 1, Viết lại câu Tiếng Anh lớp 7.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 1.312
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 7 Xem thêm