Kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 1 có đáp án

Fifteen - minute Test English 7 Unit 1: My Hobbies

Đề thi trắc nghiệm trực tuyến kiểm tra 15 phút môn Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: My Hobbies có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề thi Tiếng Anh lớp 7 theo từng Unit mới nhất năm học 2018 - 2019 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh gồm nhiều câu hỏi khác nhau liên quan đến nội dung bài học giúp các em học sinh lớp 7 kiểm tra nhanh kiến thức đã học. 

Một số bài tập Tiếng Anh lớp 7 khác:

 • Choose the word whose the underlined part is pronounced differently.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Put one of the verbs from the box in each blank with the correct form.
  listen  -   read  -  play  -   collect  -  go  -  do
 • 1. I’ve never _______________________ skiing.
  gone
 • 2. He spent a pleasant afternoon _______________________ the book.
  reading
 • 3. When did you start _______________________ antique glass?
  collecting
 • 4. What kind of music do you _______________________ to?
  listen
 • 5. Irene won’t be able _______________________ in the match on Saturday.
  to play
 • 6. The children are_______________________ a play at the end of term.
  doing
 • Choose the correct answer for each following question.
 • 1. It is interesting _____________ tree leaves from different countries.
 • 2. My dad enjoys ________ his bike to work.
 • 3. I love cooking, _________ my sister doesn’t.
 • 4. What does your father do ___ his free time?
 • 5. If you choose sewing as your hobby, you will ______ you own clothes.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
96 9.454
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Kiểm tra trình độ tiếng Anh Xem thêm