Đề Cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8

Đề Cương Ôn Hè Môn Tiếng Anh 7 Lên Lớp 8

Đề Cương Ôn Hè Môn Tiếng Anh 7 Lên Lớp 8 gồm nhiều dạng bài tập, giúp các em học sinh củng cố kiến thức Tiếng Anh lớp 7 và ôn luyện để lên lớp 8 một cách hiệu quả. Quý thầy cô có thể sử dụng tài liệu để hướng dẫn các em ôn tập hoặc các em học sinh sử dụng tại nhà làm tài liệu tự học. Mời các bạn tham khảo!

ĐỀ CƯƠNG ÔN HÈ MÔN TIẾNG ANH

ÔN TẬP CÁC NỘI DUNG SAU:

1. Thời động từ (HTĐ, HTTD, TLG, TLĐ, QKĐ): dấu hiệu, cấu trúc câu

2. Cách phát âm s, es, ed

3. Cấu trúc câu so sánh

4. Đại từ làm CN, TTSH, TN

5. Câu đề nghị, cảm thán

6. Cấu trúc V: V, to V, V.ing

7. Cấu trúc Bt viết lại câu

8. Giới từ

9. Đoạn văn ngôi 1

10. Từ loại Bt chia từ

11. So, too, either, neither

CHIA ĐỘNG TỪ TRONG NGOẶC Ở THÌ THÍCH HỢP

1. He often ................... (go) to school on foot.

2. It ...................(rain) very hard now.

3. The sun ...................(warm) the air and ...................(give) us light.

4. Look! A man ...................(run) after the train.

5. She ...................(go) to school everyday.

6. Bad students never ...................(work) hard.

7. It often ...................(rain) in the summer. It ...................(rain) now.

8. The teacher always ...................(point) at the black – board when he ...................(want) to explain something.

9. Mother ...................(cook) some food in the kitchen at the moment, she always ...................(cook) in the morning.

10. I always ...................(meet) him on the corner of this street.

11. Where you ....................(go) now? – I ...................(go) to the theater.

12. He ...................(not do) morning exercises regularly.

13. he ........................................(do) morning exercises now?

14. Water ...................(boil) at 100 degrees centigrade.

15. He ................. (meet) the dentist next week.

16. You......... .................(be) a good student?

17. They ........ usually ............. (not go) to school by motorbike.

18. He ............... (swim) overthere now.

19. She .................(come) here next month.

20. They .................... (not be) doctors.

21. He often ........................... (get) up late.

22. you often ..............................(watch) TV?

23. Mr. Brown ........................................ (listen) to music now?

24. I usually ....................... (go) shopping on weekend.

25. Hai often ........................(wash) his face at 6.15.

26. she .................................................(play) badminton at the moment?

27. Thanh and Mai always ........................(see) a movie on Saturday.

28. he often ...................................................(take) a bus to school?

29. We ........................(be) student in class 8A.

30. She ............ often ........................(not do) homework in the evening.

31. He usually ........................(take) a taxi to the airport.

32. They .......... Usually ........................(not go) to school by bike.

33. They ...................................................(be) beautiful?

34. Manh ........................(not play) soccer at the moment.

35. Minh ........................(play) chess with Nam at the moment.

36. They often ........................(visit) their parents on Saturday.

37. she .............................................................(study) now?

38. My and I always ........................(go) to the countryside.

39. He ........................(not be) at home now.

40. Hanh ........................(not read) book at the moment.

41. Our teacher usually ……………………(give) us many exercises.

42. He often ……………………(catch) a train to work.

43. The cat ……………………(catch) mouse.

44. They ……………………(plant) trees overthere at the moment.

45. My old friend, Manh ……………………(write) to me twice a month.

46. What she says ……………………(be) true.

47. Where she ……………….…………………(buy) her breakfast every morning?

48. Bien ………….. often ……………………(not phone) to me.

49. Mrs. Green always ……………………(take) a bus to work. But now he ……………………(drive) to work.

50. Look! The ball ……………………(fall) down.

51. He usually ……………………(water) the trees in the morning.

52. She ……………………(not listen) to the radio now.

53. The sun …………(rise) in the East and …………. (set) in the West.

54. He ……………………(play) table tennis at the moment.

55. Mo and Nguyen ……………………(sing) the same song now.

56. They always ……………………(make) noise in the class.

57. Hung …………. often ……………………(not go) camping in the summer.

58. Hanh ……………………(not read) with the friends at the moment.

59. Son ………………………………(write) to their friends every summer holiday?

60. What you …………………..………..(listen) on the radio now?

61. Listen! Someone ……………………(cry).

62. Kien and Tuyen ……………………(be) good friends.

63. She ……………………(go) to work by bus tomorrow.

64. …………..you ……………………(see) the doctor next week.

65. Mai and Nam ……………………(go) to the movie theater tomorrow evening.

66. They ……………………(plant) trees a long this street next month.

67. …………he ……………………(write) to his friend next week.

68. They …………….(not be) doctor.

69. He often ………………(pick) his friend up at the rain way station morning.

70. She ………………(watch) a romantic film on TV this evening.

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề Cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Đề Cương ôn hè môn Tiếng Anh 7 lên lớp 8, Ôn hè lớp 7 lên lớp 8 môn Anh - Đề 1.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
29 21.243
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm