Bộ 25 đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 có đáp án

Nhằm mang đến cho các em học sinh nguồn tài liệu ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 7, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán bao gồm 10 đề thi học kì 2 Toán 7 có đáp án15 đề ôn cho các em học sinh tự luyện. Thông qua tài liệu này, các em có thể tham khảo để chủ động ôn luyện cũng như hoàn thiện thêm các kiến thức còn thiếu cho bản thân. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 không chỉ là tài liệu ôn tập hữu ích dành cho học sinh lớp 7, mà các thầy cô giáo cũng có thể tham khảo để xây dựng đề cương, cũng như lên kế hoạch ôn thi cho các em học sinh. Mời các bạn tải về để xem toàn bộ 25 đề thi trong bộ đề thi học kì 2 Toán 7 của chúng tôi.

Đối với các em học sinh, việc luyện đề trước các kì thi là rất cần thiết để làm quen với đề, nắm vững các dạng bài thường có trong đề thi. Nhằm giúp các em học sinh lớp 7 có tài liệu ôn thi học kì 2, VnDoc giới thiệu Bộ đề thi học kì 2 lớp 7 với đầy đủ các môn được sưu tầm từ nhiều trường THCS trên cả nước, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các thầy cô giáo ra đề, cũng như các em học sinh ôn luyện, chuẩn bị cho các bài thi học kì lớp 7 sắp tới đạt kết quả cao.

1. Bộ đề thi Toán 7 học kì 2 có đáp án

1.1 Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021 số 1

Bài 1: (2,5 điểm ) Kết quả điểm kiểm tra Toán của lớp 7A được ghi lại như sau:

8

7

9

6

8

4

10

7

7

10

4

7

10

3

9

5

10

8

4

9

5

8

7

7

9

7

9

5

5

8

6

4

6

7

6

6

8

5

5

6

a) Dấu hiệu ở đây là gì?

b) Hãy lập bảng “tần số”

c) Tính số trung bình cộng và cho biết “mốt” của dấu hiệu

Bài 2: (1,0 điểm ) Thu gọn các đơn thức sau, rồi tìm bậc của chúng:

a) 4x2y2(-3xy3z);

b) (-6x2yz).(-\frac{4}{3}x2yz3)

Bài 3: (2điểm) Cho các đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 và g(x) = 5x2 – 6x - \frac{1}{3}

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) – g(x)

c) Tìm nghiệm của f(x) – g(x)

Bài 4: ( 3,5 điểm ) Cho ΔABC cân tại A (\hat{A} < 900). Kẻ BD⊥AC (D∈AC), CE⊥ AB (E∈ AB), BD và CE cắt nhau tại H.

a. Chứng minh: BD = CE

b. Chứng minh: ΔBHC cân

c. Chứng minh: AH là đường trung trực của BC

d. Trên tia BD lấy điểm K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh: góc ECB và góc DKC

Bài 5: (1điểm) Tìm a, biết rằng đa thức f(x) = ax2 - ax + 2 có một nghiệm x = 2

1.2 Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021 số 2

Bài 1 (2 đ): Một giáo viên theo dõi thời gian làm một bài tập (tính theo phút) của 30 học sinh và ghi lại như sau:

10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

5

9

9

8

9

9

9

9

10

5

14

14

a. Lập bảng “tần số” và nhận xét.

b. Tính số trung bình cộng và tìm mốt của dấu hiệu.

Bài 2 (2 đ): Cho các đa thức sau:

P(x) = x3 – 6x + 2

Q(x) = 2x2 - 4x3 + x - 5

a) Tính P(x) + Q(x)

b) Tính P(x) - Q(x)

Bài 3 (2đ): Tìm x biết:

a. (x - 8 )( x3+ 8) = 0

b. (4x - 3) – ( x + 5) = 3(10 - x)

Bài 4: (3,0đ)

Cho ΔABC cân có AB = AC = 5cm, BC = 8cm. Kẻ AH vuông góc BC (HBC)

a. Chứng minh: HB = HC.

b. Tính độ dài AH.

c. Kẻ HD vuông góc với AB (D∈AB), kẻ HE vuông góc với AC (E∈AC).

Chứng minh ΔHDE cân.

d) So sánh HD và HC.

Bài 5: (1,0đ)

Cho hai đa thức sau:

f(x) = ( x-1)(x+2)

g(x) = x3 + ax2 + bx + 2

Xác định a và b biết nghiệm của đa thức f(x) cũng là nghiệm của đa thức g(x).

1.3 Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán số 2

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1

(2,0đ)

a) - Lập bảng tần số và nhận xét đúng.

b) - Tính đúng số trung bình cộng: \overline{X} ≈ 8,6 (phút)

- Tìm mốt đúng: M0 = 8 và M0 = 9

1,0

0,5

0,5

Bài 2 (2,0đ)

a) P(x) + Q(x) = - 3x3 + 2x2 - 5x – 3

b) P(x) - Q(x) = 5x3 - 2x2 - 7x + 7

1,0

1,0

Bài 3 (2,0đ)

a) Tìm đúng: x = 8 hoặc x = - 2

b) Tìm đúng: x = \frac{19}{3}

1,0

1,0

Bài 4 (3,0đ)

- Vẽ hình đúng.

a) Chứng minh đúng ΔABH = ΔACH

Suy ra: HB = HC.

b) Tính đúng AH = 3cm.

c) Chứng minh đúng ΔHDE cân.

d) Giải thích đúng HD < HC.

0,5

1,0

0,25

0,5

0,5

0,5

Bài 5 (1,0đ)

- Tìm đúng nghiệm của đa thức f(x) là x = 1 hoặc x = - 2

- Lập luận cho g(1) = 0 và g(-2) = 0

=> a + b + 3 = 0 và 4a – 2b - 6 = 0

=> a = 0 và b = - 3 và g(x) = x3 - 3x + 2

0,25

0,25

0,25

0,25

1.4 Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 số 2

I - LÝ THUYẾT: (2 điểm) Học sinh chọn một trong hai đề sau:

Đề 1:

Câu 1. Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Lấy ví dụ?

Câu 2. Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x)?

Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = 2x + 6?

Đề 2: Nêu tính chất ba đường trung trực của tam giác. Vẽ hình viết GT và KL của định lí.

II - BÀI TẬP: (8 điểm)

Bài 1. (1 điểm) Theo dõi điểm kiểm tra một tiết môn Toán của học sinh lớp 7A tại một Trường THCS sau một năm học, người ta lập được bảng sau:

Điểm

0

2

5

6

7

8

9

10

Tần số

1

2

5

6

9

10

4

3

N = 40

a. Dấu hiệu điều tra là gì? Tìm mốt của dấu hiệu?

b. Tính điểm trung bình kiểm tra một tiết của học sinh lớp 7A.

Bài 2. (1,5 điểm) Cho đa thức:

P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + 1 – 4x3.

a) Thu gọn và xắp sếp các hạng tử của đa thức trên theo lũy thừa giảm của biến.

b) Tính P(1) và P(–1).

c) Chứng tỏ rằng đa thức trên không có nghiệm.

Bài 3. (1,5 điểm) Cho hai đa thức:

M = 2x2 – 2xy – 3y2 + 1

N = x2 – 2xy + 3y2 – 1

Tính M + N và M – N.

Bài 4. (4 điểm) Cho tam giác ABC có AB = AC = 5cm, BC = 6cm. Đường trung tuyến AM xuất phát từ đỉnh A của tam giác ABC.

a) Chứng minh ΔAMB = ΔAMC và AM là tia phân giác của góc A.

b) Chứng minh AM

c) Tính độ dài các đoạn thẳng BM và AM.

d) Từ M vẽ ME AB (E thuộc AB) và MF AC (F thuộc AC). Tam giác MEF là tam giác gì? Vì sao?

1.5 Đáp án đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2021

Câu

Nội dung

Điểm

LT

Đề 1

Câu 1, 2

Câu 1. Đơn thức đồng dạng (sgk), ví dụ.

Câu 2. Nêu được khái niệm

Vận dụng: ta có A(-3) = 2.(-3) + 6 = 0

Vậy x = -3 là nghiệm của A(x)

1

0,5

0,5

LT

Đề 2

Nêu định lí

Hình

GT, KL

1

0,5

0,5

Bài 1

a) Dấu hiệu: “điểm kiểm tra một tiết môn toán”

Mốt của dấu hiệu là 8

0,25

0,25

b) Điểm trung bình 6,85

0,5

Bài 2

a) P(x) = 2x2 + 1

0,5

b) P(1) = 3

P(-1) = 3

0,25

0,25

c) ta có 2x2 >0 với mọi x

⇒ P(x) = 2x2 + 1 > 0 với mọi x

Vậy P(x) không có nghiệm

0,25

0,25

Bài 3

M(x) + N(x) = 3x2 – 4xy

M(x) – N(x) = x2 – 6y2 + 2

HS đặt tính đúng được 0,25 đ, HS tính đúng KQ được 0,5 điểm

0,75

0,75

Bài 4

HS vẽ hình, ghi GT, KL đúng

Đề thi học kì 2 Toán 7

a) ΔAMB = ΔAMC (c-c-c)

=> (hai góc tương ứng)

Vậy AM là tia phân giác của góc A.

0,5

0,5

0,5

b) Tam giác ABC cân tại A, có AM là đường trung tuyến nên đồng thời là đường cao

Vậy AM vuông góc với BC

0,25

0,25

c) ta có MB = MC = BC: 2 = 3 cm

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông AMB

=> AM = 4 cm

0,5

0,5

d) Chứng minh được ΔAME = ΔAMF

=> ME = MF

Vậy tam giác MEF cân tại M

0,5

0,5

1.6 Đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021 số 3

Câu 1.(1,5 điểm): Cho đơn thức: A = (2x2y3) . (- 3x3y4)

a. Thu gọn đơn thức A.

b. Xác định hệ số và bậc của đơn thức A sau khi đã thu gọn.

Câu 2.(2,5 điểm): Cho đa thức: P (x) = 3x4 + x2 - 3x4 + 5

a) Thu gọn và sắp xếp các hạng tử của theo lũy thừa giảm dần của biến.

b) Tính P(0) và P(-3)

c) Chứng tỏ đa thức P(x) không có nghiệm .

Câu 3.(2,0 điểm): Cho hai đa thức f( x) = x2 + 3x - 5 và g(x) = x2 + 2x + 3

a) Tính f(x) + g(x)

b) Tính f(x) - g(x)

Câu 4.(3,0 điểm): Cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI.

a) Chứng minh: ΔDEI = ΔDFI

b) Chứng minh DI ⊥ EF

c) Kẻ đường trung tuyến EN. Chứng minh rằng: IN song song với ED.

Câu 5. (1,0 điểm):

Cho f(x) = 1 + x3 + x5 + x7 + ... + x101.

Tính f(1); f(-1)

1.7 Đáp án đề thi Toán 7 học kì 2 năm 2021 số 3

Bài

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

1,5 điểm

a) A = - 6 x5y7

b) Hệ số là: - 6. Bậc của A là bậc 12

1,0,đ

0,5 đ

Câu 2

2,5 điểm

a) P(x) = x2 + 5

b) P(0) = 5 ; P(-3) = 14

c ) P(x) = x2 + 5 > 0 với mọi x nên p(x) không có nghiệm

1,0 đ

1,0 đ

0,5 đ

Câu 3

2,0 điểm

a) = 2x2 + 5x - 2

b) = x - 8

1,0 đ

1,0 đ

Câu 4

3,0 điểm

Vẽ hình viết GT-KL đúng

Đề thi học kì 2 Toán 7 có đáp án

a) Chứng minh được: DEI =DFI( c.c.c)

b) Theo câu a DEI =DFI( c.c.c)

⇒ ∃EID = ∃FID (góc tương ứng) (1)

mà ∃EID và ∃FID kề bù nên ∃EID + ∃FID =1800 (2)

Từ (1)và (2) ⇒ ∃EID = ∃FID =900 .Vậy DI ⊥ EF

c) ΔDIF vuông (vì I = 900 ) có IN là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền DF ⇒ IN= DN = FN = \frac{1}{2}DF ⇒ ΔDIN cân tại N ⇒ ∠NDI = ∠NID (góc ở đáy) (1)

Mặt khác ∠NDI = ∠IDE (đường trung tuyến xuất phát từ đỉnh cũng là đường phân giác) (2)

Từ (1), (2) suy ra: ∠NID = ∠IDE nên NI ⁄⁄ DE (hai góc so le trong bằng nhau)

0,5 đ

1,0 đ

1,0 đ

0,25 đ

0,25 đ

Câu 5

1,0 điểm

f( 1) = 1 + 13 + 15 + ... + 1101 = 1 + 1+ 1+ ... + 1 ( có 51 số hạng 1) = 51

f( -1) = - 49

0,5 đ

0,5 đ

Còn tiếp, các bạn vui lòng tải về để xem toàn bộ 25 đề thi học kì 2 Toán 7

2. Đề thi học kì 2 lớp 7 được tải nhiều nhất

Trên đây, VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bộ 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn thi hiệu quả. Ngoài ra, để học tốt Toán 7, mời các bạn tham khảo thêm: Giải bài tập Toán lớp 7, Giải Vở BT Toán 7, Đề thi học kì 1 lớp 7, Đề thi giữa kì 1 lớp 7, Đề thi học kì 2 lớp 7... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Do diễn biến phức tạp của Dịch Covid-19, nhiều trường THCS trên cả nước đã phải lùi lại lịch thi học kì 2 lớp 7. Để giúp các em học sinh không bị xao nhãng kiến thức môn Toán trong thời gian nghỉ dịch, các em có thể thông qua bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 7 này để ôn tập lại toàn bộ kiến thức, nâng cao tư duy giải toán và kĩ năng làm bài thông qua nhiều dạng bài tập được đưa vào đề thi. Đề thi được xây dựng bám sát với chương trình học trong SGK, bên cạnh đó, cấu trúc đề thi cũng được biên soạn sát với đề thi chính thức nên việc tham khảo và tập làm đề sẽ giúp các em ghi nhớ kiến thức và ôn tập hiệu quả hơn. Đề thi có đáp án đi kèm, giúp các em có thể so sánh, đối chiếu sau khi giải đề, sẽ giúp các bạn đánh giá chất lượng cũng như độ chính xác của bài làm.

Mời các em tham khảo thêm các đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán năm 2021

Đánh giá bài viết
831 271.431
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thai Ha
  Thai Ha

  hay nhưng phần giải thích chưa được rõ ràng cần cụ thể hơn


  Thích Phản hồi 14:31 02/05
  • Cậu Mỡ
   Cậu Mỡ

   Bài hay gần sát câu trong bài thi, nhưng phần giải thích lên ghi rõ cách thức để giải, thế thì sẽ hay hơn

   Thích Phản hồi 21:04 05/05
   • Đức Quân
    Đức Quân

    hay 

    Thích Phản hồi 13:45 23/05
    • nguyen duong
     nguyen duong

     bai nay rat hay


     Thích Phản hồi 21:27 05/06
     Đề thi học kì 2 lớp 7 môn Toán Xem thêm