Đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 lần 3 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra 45 phút lần 3 tiếng Anh lớp 6

Đề kiểm tra 45 phút môn tiếng Anh lớp 6 lần 3 học kì 2 có đáp án dưới đây là đề trực tuyến cho các em học sinh trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả sau khi làm xong. Đề kiểm tra tiếng Anh 6 mới tổng hợp những dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh lớp 6 khác nhau giúp các em học sinh cải thiện kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Bộ đề kiểm tra 1 tiết lớp 6 trên VnDoc bao gồm hệ thống các bài kiểm tra với đầy đủ các môn, là tư liệu tham khảo hữu ích cho thầy cô ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra định kì đạt kết quả cao.

Tải đề và đáp án tại đây: Đề kiểm tra 45 phút tiếng Anh 6 mới kèm đáp án

Tham khảo thêm: Đề kiểm tra 15 phút lần 3 môn tiếng Anh lớp 6 năm 2019 - 2020

 • I. Circle the word that has the underlined part pronounced differently from others.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • II. Choose the best item among A, B,C or D to complete the sentences.
 • 1. ………is the most expensive city in the world? I think it is Tokyo
 • 2. ………….is your favourite football player? I don’t like football.
 • 3. My sister can’t swim………she is afraid of water.
 • 4. My best friend likes going to the cinema……I like watching TV at home.
 • III. Give the correct form of the verb in bracket.
 • 1. Look! The singer (come)………………….…
  is coming
 • 2. My mother (drive) …………………………me to school everyday.
  drives
 • 3. The children shouldn’t (buy)………………..….firework at Tet.
  buy
 • 4. Students must (go) ………….…….to school on time.
  go
 • IV. Make questions for the underline part.
 • 1.
  There are 32 students in my classroom.
  How many students are there in your classroom?
 • 2.
  My brother is studying in his bedroom.
  What is your brother doing in his bedroom?
 • 3.
  Her children often go to school by bike.
  How do her children go to school?
 • V. Rewrite the sentences
 • 1. Minh is taller than Huong (as)

  Huong is ……………………………

  Huong is shorter than Minh.
 • 2. I enjoy watching TV ( interested)
  I am interested in watching TV.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
11 1.059
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm