Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 - Đề 1

Đề thi giữa học kì II môn Hóa học lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 - Đề 1 được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các em học sinh tham khảo. Hi vọng rằng với tài liệu này sẽ giúp bạn có được kết quả cao trong kì thi học kì II sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Lê Lợi, Quảng Trị năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 - Đề 2

 • Câu 1:

  Hai chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

 • Câu 2:

  Propin (CH3-C≡CH) tạo kết tủa vàng nhạt với chất nào sau đây?

 • Câu 3:

  Buta-1,3-đien dùng làm nguyên liệu để sản xuất cao su tổng hợp như: cao su buna, cao su buna-S,....Công thức cấu tạo của buta-1,3- đien là

 • Câu 4:

  Chất nào dưới đây không phải là chất điện li?

 • Câu 5:

  X là hỗn hợp 2 hiđrocacbon mạch hở, cùng dãy đồng đẳng. Để đốt cháy hết 2,8 gam X cần 6,72 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là

 • Câu 6:

  Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ chất rắn X như sau:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11 có đáp án

  Hình vẽ trên minh họa cho phản ứng nào sau đây?

 • Câu 7:

  Hoà tan hoàn toàn 5,2 gam kim loại M vào dung dịch HNO3 dư thu được 1,008 lít (đktc) hỗn hợp 2 khí NO và N2O là sản phẩm khử duy nhất. Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng lên 3,78 gam so với ban đầu. Kim loại M là

 • Câu 8:

  Thực hiện phản ứng crackinh m gam isobutan thu được hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn hỗn hợp X qua dung dịch chứa 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng hết và có 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) thoát ra. Tỉ khối hơi của Y so với H2 là 117/7. Giá trị của m là

 • Câu 9:
  Nhỏ rất từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa a mol KOH, b mol NaOH và c mol K2CO3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
  Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

  Tổng (a + b) có giá trị là

 • Câu 10:

  Ở điều kiện thích hợp xảy ra các phản ứng sau:

  (a) 2C + Ca → CaC2                      (b) C + 2H2 → CH4

  (c) C + CO2 → 2CO                       (d) 3C + 4Al → Al4C3

  Trong các phản ứng trên, tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng

 • Câu 11:

  Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO, NH4HCO3, NaHCO3 (có tỷ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa:

 • Câu 12:

  Chất nào sau đây là đồng phân của CH3COOCH3?

 • Câu 13:

  Liên kết trong phân tử NH3 là

 • Câu 14:

  Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

 • Câu 15:

  Cho bột Fe vào dung dịch NaNO3 và H2SO4. Đến phản ứng hoàn thu được dung dịch A, hỗn hợp khí X gồm NO và H2 có và chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Trong dung dịch A chứa các muối:

 • Câu 16:

  Hai chất 2- metylpropan và butan khác nhau về

 • Câu 17:

  CO khử được oxit kim loại nào sau đây?

 • Câu 18:

  Thuốc thử thích hợp dùng để  nhận biết các chất sau ở các lọ riêng biệt: etan, etilen và axetilen là:

 • Câu 19:

  Cho ankin X có công thức cấu tạo sau:
  Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

  Tên của X là

 • Câu 20:

  Cho các chất sau: metan, axetilen, isopren, isopentan, vinylaxetilen, butan và buta-1,3-đien. Số chất làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 319
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 2 lớp 11

  Xem thêm