Trắc nghiệm Word

Trắc nghiệm kiến thức sử dụng Word online:

 1. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 1
 2. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 2

   

 3. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 3

   

 4. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 4

   

 5. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 5

 6. Trắc nghiệm tin học (Microsoft Word) - Đề số 6

Trắc nghiệm Word