Trắc nghiệm Tin học 10 bài 10

Khái niệm về hệ điều hành

Mã số: 10370. Đã có 1.027 bạn thử.

Bài tập trắc nghiệm Tin học 10

Trắc nghiệm Tin học 10 bài 10 với các câu hỏi lý thuyết kết hợp cùng bài tập vận dụng, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố bài học đồng thời ôn luyện nâng cao kết quả học tập môn Tin học 10.

1
Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?
2
Hệ điều hành nào các chương trình phải được thực hiện lần lượt và chỉ 1 người được đăng nhập vào hệ thống?
3
Hệ điều hành nào mà nhiều chương trình được thực hiện cùng 1 lúc và nhiều người được đăng nhập vào hệ thống?
4
Hãy chọn câu phát biểu đúng nhất khi nói về hệ điều hành
5
Người sử dụng có thể giao tiếp với máy tính bằng cách nào trong các cách sau đây:
6
Tìm câu sai trong các câu dưới đây khi nói về hệ điều hành:
7
Hệ điều hành "Đa nhiệm một người dùng" là:
8
Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện...
9
Một số thành phần của hệ điều hành là:
10
Một số chức năng của hệ điều hành là:
Bắt đầu ngay
1 1.027