Nguyễn Thịnh

Theo thống kê ,tháng 10 năm 2020 dân số Việt Nam được làm tròn 98

.000.000 dân. Em hãy viết dân số Việt Nam dưới dạng tích của một số với một lũy thừa của 10

Hỏi bài
Xem thêm