Lê Viết Thanh

Thu nguyệt kề sân thuở[1] tạnh mưa, Ngàn cây hây hẩy gió thanh đưa, Và

Thu nguyệt kề sân thuở[1] tạnh mưa,

Ngàn cây hây hẩy gió thanh đưa,

Vàng rây[2] mấy khóm chồi cao thấp

Bạc điểm đòi[3] chùm bóng nhặt thưa.

Vẫy bút thơ tiên ngâm chẳng xiết,

Đầy bầu rượu thánh hứng thêm thừa.

Này này phong cảnh hòa[4] tri kỉ,

Lọ thốt Lan Đình[5] lại thắm sơ[6].


1. Nội dung bài thơ là gì ? Dựa vào đâu ?

2. Nghệ thuật của bài thơ là gì ( Biện pháp tu từ ) ?

Hỏi bài

Xem thêm