Mai ̲quỳnh ̲anh

Tìm các số x;y để a)x1994y chia hết cho 99

b)x1995y chia hết cho 55

Hỏi bài Xem thêm