Anonymous Tin học

Tính địa chỉ vật lý của ô nhớ biết địa chỉ logic là 9876: ABCD

? Với địa chỉ vật lý vừa tìm được, hãy tìm 5 cặp địa chỉ logic tương ứng?

2
2 Câu trả lời
 • Nguyễn Sumi
  Nguyễn Sumi

  Để tính địa chỉ vật lý của ô nhớ, ta cần biết cách chuyển đổi địa chỉ logic sang địa chỉ vật lý. Công thức chuyển đổi như sau:

  Địa chỉ vật lý = (Đoạn * 10h) + Địa chỉ offset

  Trong đó:

  + Đoạn: là số hiệu của đoạn bộ nhớ, có kích thước là 64KB, được chỉ định bởi thanh ghi CS (Code Segment Register).

  + Địa chỉ offset: là địa chỉ của ô nhớ trong đoạn bộ nhớ đó, được chỉ định bởi thanh ghi IP (Instruction Pointer Register) hoặc thanh ghi trong lệnh truy cập bộ nhớ.

  Áp dụng công thức trên với địa chỉ logic 9876:ABCD, ta có:

  + Đoạn: 9876h

  + Địa chỉ offset: ABCDh

  Địa chỉ vật lý = (9876h * 10h) + ABCDh = 9876ABCDh

  Vậy địa chỉ vật lý của ô nhớ 9876:ABCD là 9876ABCDh.

  Để tìm 5 cặp địa chỉ logic tương ứng, ta có thể sử dụng công thức chuyển đổi địa chỉ vật lý sang địa chỉ logic như sau:

  Đoạn = Địa chỉ vật lý div 10h

  Địa chỉ offset = Địa chỉ vật lý mod 10h

  Áp dụng công thức trên với 5 địa chỉ vật lý khác nhau, ta có các cặp địa chỉ logic tương ứng như sau:

  + Địa chỉ vật lý: 12345678h -> Địa chỉ logic: 1234:5678

   

  + Địa chỉ vật lý: 9ABCDEF0h -> Địa chỉ logic: 9ABC:DEF0

   

  + Địa chỉ vật lý: 11223344h -> Địa chỉ logic: 1122:3344

   

  + Địa chỉ vật lý: FFFFFFFFh -> Địa chỉ logic: FFFF:FFFF

   

  + Địa chỉ vật lý: 5555AAAAh -> Địa chỉ logic: 5555:AAAA

  Lưu ý: Địa chỉ vật lý là số nguyên dương có 8 chữ số hexa, còn địa chỉ logic là cặp số hexa, mỗi số có 4 chữ số.

  0 Trả lời 14:41 30/03
 • Ẩn Danh
  Ẩn Danh

  Cảm ơn ạ

  0 Trả lời 17:42 30/03

Tin học

Xem thêm