Đinh Thị Nhàn Lịch Sử Lớp 9

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa

Trình bày ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000)?

3
3 Câu trả lời
 • Đen2017
  Đen2017

  - Những thành tựu của 15 năm đổi mới (1986 – 2000) chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp, được đông đảo quần chúng ủng hộ.

  - Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi để đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn.

  - Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi và thành công, Việt Nam cũng đứng trước nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi sự nỗ lực vươn lên tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ và tiến kịp thời đại.

  0 Trả lời 21:12 07/10
  • Xuka
   Xuka

   Những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000) có ý nghĩa quan trọng:

   ◾ Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và đời sống nhân dân.

   ◾ Củng có vững chắc độc lập dân tộc và chế đọ xã hội chủ nghĩa.

   ◾ Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

   ◾ Chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, bước đi của công cuộc đổi mới về cơ bản là phù hợp, được đông đảo quần chúng ủng hộ.

   ◾ Việc mở rộng quan hệ quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, tạo thêm nhiều thuận lợi để đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội với nhịp độ nhanh hơn.

   0 Trả lời 21:14 07/10
   • Song Ngư
    Song Ngư

    Ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế - văn hóa trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 – 2000):

    - Tăng cường sức mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt của đất nước và cuộc sống của nhân dân.

    - Củng cố vững chắc nền độc lập dân tộc và chế độ xã hội chủ nghĩa.

    - Nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

    0 Trả lời 21:14 07/10
    Lịch Sử Xem thêm