24 đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi thử THPT Quốc Gia 2016 môn tiếng Anh

Ngân hàng đề thi thử THPT Quốc gia 2017 môn Tiếng Anh có đáp án là tài liệu hữu ích dành cho các bạn học sinh đang ôn tập Tiếng Anh thi đại học, cao đẳng khối D và A1, các bạn sau khi làm xong có thể tra cứu kết quả và từ đó củng cố lại kiến thức của mình một cách có hệ thống và đúng đắn nhất.

Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh khối A1

Ôn thi THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2017

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2016 - 2017 môn Tiếng Anh trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 môn Tiếng Anh

Đề thi thử đại học môn tiếng Anh

Practice Test 1

Phần 1: Chọn từ có cách phát âm khác

1. a. best      b. rest     c. verb    d. arrest

2. a. she      b. sea     c. sit      d. meet

3. a. niece     b. piece    c. pie     d. pizza

4. a. look      b. good     c. wood   d. too

5. a. home     b. come    c. some   d. sun

Phần 2: Chọn đáp án đúng

6. “ How many pages…………… so far?” a. have you studied b. did you study c. do you study d. had you studied

7. We are too late. The plane …………… off ten minutes ago. a. has taken b. took c. had taken d. was taken

8. “What a lovely boat!” “I ……………half a year building this boat.” a. spend b. spent c. spending d. have spent

9. How …………since we …………school? a. are you/ left b. have you been/ have left c. were you/ left d. have you been/ left

10. I think John …………..tomorrow. a. would come b. come c. will come d. comes

11. After he ------------ his driving test he bought a car. a. had passed b. pass c. passed d. passing

12. When I got to the office, I ----------- that I had forgot to lock the door. a. realized b. had realized c. realize d. have realized

13. When she was 21 she -------------- across the United States. a. drove b. drive c. driven d. was driving

14. He often ------------ so nervous before his exams. a. feels b. felt c. was feeling d. had felt

15. How long have you ------------- he was a liar. a. been knowing b. knew c. know d. known

16. I’m sorry. I don’t understand what -----------------. a. you say b. you’re saying c. you will say d. you would say

17. ------------- to the radio when you get up everyday? a. Do you listen b. Are you listening c. Was you listening d. Did you listen

18. My sweetheart --------------- smoking next week. a. will give up b. is going to give up c. gives up d. gave up

19. There is no red wine? I -------------- white, then. a. am going to have b. have c. will have d. am having

20. When the phone rang she ------------ a letter. a. writes b. will write c. has written d. was writing

Download file tài liệu để xem thêm chi tiết

Đánh giá bài viết
38 64.944
Tiếng anh phổ thông lớp 12 Xem thêm