Bài tập Smart Start grade 4 Theme 1 Online

Bài tập i-Learn Smart Start 4 Theme 1 Numbers Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theme 1 Numbers có đáp án được biên tập bám sát chương trình i-Learn Smart Start grade 4 Theme 1 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

 • Choose the correct answer.
 • 1. How old is Lisa ? _______ is eight years old.
 • 2. Is your brother thirty three years old ? _______ , he isn't.
 • 3. How_______ stars can you see? I can see five stars.
 • 4. How old ______ you? We’re 15 years old.
 • 5. They are 20 years _______.
 • 6. What ______ his phone number? It’s 024 2242 6188.
 • 7. How ______ is Jennie? She’s 26 years old.
 • 8. 20 plus 16 ______ 36.
 • 9. _______ you like some coffee? Yes, please.
 • 10. How old is your grandfather ? He is seventy five ______ old.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 133
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm