Bài tập Smart Start grade 4 Theme 2 Online

Bài tập i-Learn Smart Start 4 Theme 2 School Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theme 2 School có đáp án được biên tập bám sát chương trình i-Learn Smart Start grade 4 Theme 2 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

 • Read and fill in the blanks.

  My favorite Subject

  art ; sings ; pictures ; Friday ; plays ; reads

  At school, my favorite subject is (1) ___________ . I draw (2) _____________ in
  art. I have art on Tuesday. Tony’s favorite subject is music. He has music on
  (3) ______________ He (4) ___________ songs and (5) __________________ the piano.
  He loves it !

 • At school, my favorite subject is (1) ___________ .
 • I draw (2) _____________ in art.
 • He has music on (3) ______________.
 • He (4) ___________ songs
 • and (5) __________________ the piano. He loves it !
 • Choose the odd one out.
 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 190
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm