Bài tập Smart Start grade 4 Theme 5 Online

Bài tập i-Learn Smart Start 4 Theme 5 Time Online

Bài tập tiếng Anh lớp 4 theme 5 Time có đáp án được biên tập bám sát chương trình i-Learn Smart Start grade 4 Theme 5 giúp các em ôn tập Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm.

Bạn cần đăng ký tài khoản VnDoc Pro để làm bài trắc nghiệm này! Tìm hiểu thêm
 • Read and circle the correct words.
 • 1. What time ( do / does ) you go to bed ?
 • 2. My sister ( get / gets ) up at half past six.
 • 3. What time does he (eat / eats) dinner ?
 • 4. What does your brother ( wants/ want ) to do in the evening ?
 • 5. Henry wants to ( go/ going ) to the playground in the afternoon
 • Read and fill in the blanks with one suitable word.
 • 1. ………….is your father ? He is thirty years old.
 • 2. . …………..time does your father get up ? He gets up at half past five.
 • 3. …………. skirt is this ? It’s Mary’s skirt.
 • 4. …………. is Peter from ? He’s from the USA.
 • 5. …………. is your best friend ? Tony is my best friend.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 602
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4

  Xem thêm