Các hàm tài chính trong Excel

Các hàm tài chính trong Excel

Trong các hàm tính toán trong Excel cung cấp nhiều loại hàm dùng để tính toán liên quan đến chứng khoán, tài sản, khoản vay, lãi suất, ... Và các hàm tài chính trong Excel chính là hàm phục vụ cho công việc này.

Với những tính toán phức tạp liên quan đến lĩnh vực chứng khoán, tài sản, các khoản vay, ... thì Excel hỗ trợ hàng loạt hàm rất mạnh mẽ. Qua bài viết này, bạn sẽ biết thêm các hàm tài chính trong Excel phổ biến nhất.

CÁC HÀM TÀI CHÍNH TRONG EXCEL

Tên hàm Chức năng
Hàm ACCRINTTrả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm ACCRINTMTrả về tiền lãi cộng dồn cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Hàm AMORDEGRCTrả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán bằng cách dùng hệ số khấu hao
Hàm AMORLINCTrả về khấu hao cho mỗi kỳ hạn kế toán
Hàm COUPDAYBSTrả về số ngày từ lúc bắt đầu kỳ hạn phiếu lãi đến ngày thanh toán
Hàm COUPDAYSTrả về số ngày trong kỳ hạn phiếu lãi có chứa ngày thanh toán
Hàm COUPDAYSNCTrả về số ngày từ ngày thanh toán đến ngày phiếu lãi kế tiếp
Hàm COUPNCDTrả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày thanh toán
Hàm COUPNUMTrả về số phiếu lãi có thể thanh toán giữa ngày thanh toán và ngày đáo hạn
Hàm COUPPCDTrả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày thanh toán
Hàm CUMIPMTTrả về tiền lãi lũy tích được trả giữa hai kỳ
Hàm CUMPRINCTrả về tiền vốn lũy tích được trả cho một khoản vay giữa hai kỳ hạn
Hàm DBTrả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn cụ thể bằng cách dùng phương pháp giảm dần cố định
Hàm DDBTrả về khấu hao của một tài sản cho một khoảng thời gian được xác định bằng cách dùng phương pháp giảm dần kép hoặc phương phâp khác mà bạn xác định
Hàm DISCTrả về mức chiết khấu cho một chứng khoán
Hàm DOLLARDEChuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là phân số, thành một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân
Hàm DOLLARFRChuyển đổi một giá đôla, được thể hiện như là số thập phân, thành một giá đôla, được thể hiện như là phân số
Hàm DURATION Trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ
Hàm EFFECTTrả về lãi suất hàng năm có hiệu lực
Hàm FVTrả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư
Hàm FVSCHEDULETrả về giá trị tương lai của tiền vốn ban đầu sau khi áp dụng một chuỗi mức lãi gộp
Hàm INTRATETrả về lãi suất cho một chứng khoán được đầu tư toàn bộ
Hàm IPMT Trả về thanh toán lãi cho một khoản đầu tư trong một kỳ hạn đã cho
Hàm IRRTrả về suất sinh lợi nội bộ cho các chuỗi dòng tiền mặt
Hàm ISPMTTính tiền lãi được trả trong một kỳ hạn đã xác định của một khoản đầu tư
Hàm MDURATIONTrả lại khoảng thời gian sửa đổi theo Macauley cho chứng khoán với mệnh giá giả định 100 USD
Hàm MIRRTrả về suất sinh lợi nội bộ mà tại đó các dòng tiền tích cực và tiêu cực được tính toán ở các mức khác nhau
Hàm NOMINALTrả về lãi suất danh nghĩa hàng năm
Hàm NPERTrả về số kỳ hạn cho một khoản đầu tư
Hàm NPVTrả về giá trị hiện tại thuần của một khoản đầu tư dựa trên một chuỗi các dòng tiền định kỳ và một mức chiết khấu
Hàm ODDFPRICETrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ
Hàm ODDFYIELDTrả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ đầu tiên lẻ
Hàm ODDLPRICETrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ
Hàm ODDLYIELDTrả về lợi tức của một chứng khoán với một chu kỳ cuối lẻ
Hàm PDURATIONTrả về số kỳ hạn được yêu cầu bởi một khoản đầu tư để đạt đến một giá trị đã xác định
Hàm PMTTrả về thanh toán định kỳ cho một niên kim
Hàm PPMTTrả về số tiền thanh toán trên tiền vốn cho một khoản đầu tư cho một kỳ hạn đã cho
Hàm PRICETrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm PRICEDISCTrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán được chiết khấu
Hàm PRICEMATTrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD của một chứng khoán trả lãi khi đáo hạn
Hàm PVTrả về giá trị hiện tại của một khoản đầu tư
Hàm RATETrả về lãi suất trên mỗi kỳ hạn của một niên kim
Hàm RECEIVEDTrả về số lượng nhận được khi tới hạn cho chứng khoán đầu tư đầy đủ
Hàm RRITrả về một lãi suất tương đương cho sự tăng trưởng của một khoản đầu tư
Hàm SLNTrả về khấu hao đều của tài sản cho một kỳ hạn
Hàm SYDTrả về số khấu hao tổng cả năm của ta sản cho một kỳ hạn đã xác định
Hàm TBILLEQTrả về lợi tức trái phiếu đổi ngang cho trái phiếu Kho bạc
Hàm TBILLPRICETrả về giá trên mỗi mệnh giá 100 USD cho trái phiếu Kho bạc
Hàm TBILLYIELDTrả lại lợi tức cho trái phiếu Kho bạc
Hàm VDBTrả về khấu hao của một tài sản cho một kỳ hạn đã xác định hoặc kỳ hạn một phần bằng cách dùng phương pháp giảm dần
Hàm XIRRTrả về suất sinh lợi nội bộ của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ
Hàm XNPVTrả về giá hiện tại thuần của một lịch biểu dòng tiền không nhất thiết phải theo định kỳ
Hàm YIELDTrả về lợi tức trên chứng khoán trả lãi định kỳ
Hàm YIELDDISCTrả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán được chiết khấu; ví dụ, một trái phiếu Kho bạc
Hàm YIELDMATTrả về lợi tức hàng năm cho chứng khoán trả lãi khi đáo hạn

Trên đây, VnDoc đã tổng hợp các hàm tài chính trong Excel giúp các bạn có cái nhìn khái quát hơn và vận dụng các hàm này vào công việc tính toán trên bảng tính hiệu quả. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các hàm tính toán trong Excel đã được VnDOc giới thiệu trong các bài thủ thuật trước đây.

Đánh giá bài viết
1 1.074
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thủ thuật văn phòng Xem thêm