Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Trường THCS Lộc Sơn KIỂM TRA 1 TIẾT I - NĂM HỌC 2018 -2019
Tổ: ANH -TD AN MT Môn: Sinh học 6
MA TRẬN BÀI KIỂM TRA
Tên chủ đề
Mức độ nhận thức
Nhận biết 50%
Thông hiểu 30%
Vận dụng thấp 20%
TN
TL
TN
TL
Tl
1. Mở đầu
(03 tiết)
- Nêu được
những đặc
điểm ch yếu
của cơ thể sống
10% = 1
điểm
Câu1: 1điểm
2. Tế bào
thực vật
(02 tiết)
Thành
phần chỉ
tế bào
thực vật.
Chú thích các
thành phần
chính của tế
bào thực vật và
nêu chức năng
chính từng
thành phần.
Tế bào những
bộ phận nào
của cây
khả năng
phân chia.
25% = 2,5
điểm
1câu: 0,5
điểm
1câu: 1,5điểm
1 câu:
0,5điểm
3. Rễ
(4 tiết)
Nhận biết
nhóm cây
rễ chùn
Kể tên 4 loại rễ
biến đạng và
chức ng..
Miền hút
khả năng hút
nước muối
khoáng vì
các lông hút.
20% = 2
điểm
1câu: 0.5
điểm
1Câu:1 điểm
1 câu:
0,5điểm
4. Thân
(5 tiết)
Biết cấu
tạo ngoài
của thân
So sánh
cấu tạo
miền hút
của rễ với
cấu tạo
trong của
thân non
Giải thích
tại sao khi
bấm ngọn
thân cây
không dài ra
được nữa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
45% =
4,5điểm
1câu: 0.5
điểm
1câu: 2.5
điểm
câu:1điểm
11 câu
100%= 10
điểm
3câu:1,5
điểm
3câu: 3,5
2câu: iểm
1câu 2,5
câu:1điểm
PHÒNG GD ĐT TP BẢO LỘC KIỂM TRA 1 TIẾT
TRƯỜNG THCS LỘC SƠN Môn sinh: Khối lớp 6 HKI (Năm học 2018-2019)
Họ tên
.......................................................
LỚP: 6A.....
ĐIỂM
LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN
A. Phần trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)
Em hãy chọn đáp án đúng các câu hỏi dưới đây rồi ghi kết quả vào phiếu trả lời trắc
nghiệm:
Câu
2
3
4
5
6
Đáp án
Câu 1. Thành phần chỉ trong tế bào thực vật là:
a. vách tế o. b. màng sinh chất. c. chất tế bào. d. nhân
Câu 2.Nhóm cây toàn r chùm:
a. y xoài, cây lúa, cây cải, cây bưởi c. Cây phê, cây c chỉ, cây tỏi tây
b. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây tỏi d. Cây hành, cây bắp, cây mít, cây mận.
Câu 3.Cấu tạo ngoài của thân gồm:
a. Thân chính, cành , lá, chồi nách , qu c. Thân chính, cành ,chồi ngọn, chồi nách
b. Thân chính, cành ,chồi ngọn, hoa d. Thân chính, cành , chồi, , hoa
Câu 4: Tế bào những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia?
a. sinh sản b. còn non c. mềm d. mô phân sinh
Câu 5: Miền hút khả năng hút nước muối khoáng ?
a. các lông hút. b.có mạch gỗ. c. mạch rây d. có mạch
c.vận chuyển nước muối khoáng. d.vận chuyển nước.
Câu 6: Nhóm cây trồng sau người ta áp dụng bấm ngọn:
a. cây phê, y lúa, cây bắp. b. cây phê, cây chè, cây đậu.
c. cây chè, câylúa , cây thông. d. cây đậu, cây bạch đàn, cây ngô.
B. Phần tự luận: (7điểm )
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 1: (1 điểm) Nêu những đặc điểm của thể sống. Lấy ví dụ vật sống vật không sống.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Câu 2: (1,5 đ) Hãy chú thích vào hình vẽ các thành phần chính của tế bào thực vật nêu chức
của từng thành phần của tế bào.
Hình vẽ
Chú thích
Chức năng
1.................................
..
2.................................
..
3.................................
..
4.................................
..
.................................................................................
.......
.................................................................................
.....
.................................................................................
......
.................................................................................
......
Câu 3 :( 1điểm) Kể tên 4 loại r biến dạng và chức năng từng loại r biến dạng.
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Câu 4: (2.5đ) So sánh cấu tạo miền hút của rễ với cấu tạo trong của thân non ?
So sánh
Câu tạo miền hút
Cấu tạo thân non
Giống nhau
.............................................................................................................................
.........
.............................................................................................................................

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Sinh học lớp 6 năm 2018 - 2019 có đáp án và bảng ma trận đề thi chi tiết là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô cùng các em học sinh trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra 45 phút môn Sinh lớp 6 gồm 2 phần Trắc nghiệm và Tự luận: 6 câu trắc nghiệm và 4 câu tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần giúp các em học sinh củng cố các dạng bài tập Sinh học 6, chuẩn bị cho bài thi giữa và cuối kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
16 3.109
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm