Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng

Trang 1/2 - Mã đề thi 486
SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG
TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I LỚP 10
NĂM HỌC 2018-2019
Môn: Toán
Thi gian làm bài: 45 phút
Mã đề thi
486
(Thí sinh không được s dng tài liu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .........................................................................
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho tam giác
,
A
BC
gọi
', ', '
A
BC
lần lượt trung điểm của các cạnh
,,.
B
CCAAB
Vectơ 'B'A
cùng hướng với vectơ nào trong các vectơ sau đây?
A.
.
A
B

B.
'.CB

C. .BA

D. '.
A
C

Câu 2: Cho ba điểm bất kì
,,.
A
BC
Đẳng thức nào dưới đây đúng?
A.
.CA CB AB
 
B.
.
B
CABAC
 
C.
.
A
CCBBA
 
D.
.CB CA AB

Câu 3: Cho hình bình hành
BCD
. Đẳng thức nào dưới đây đúng ?
A.
.
B
CABAC
  
B.
.
A
BAC AD
  
C.
.
A
BAD AC
  
D.
.
B
ABC BD
  
Câu 4: Trong hệ trục tọa độ
Oxy
cho
(2;4)a
(1; 5)b 
. Tìm tọa độ của véctơ ?uab

A.
3; 1 . B.
1; 9 . C.
3; 9 . D.
1; 3 .
Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy cho
4aij

. Tìm tọa độ của véctơ ?a
A.
(4;1).a
B.
(4; 1).a 
C.
(1; 4).a
D.
(1;4).a 
Câu 6: Cho tam giác
A
BC
M
là trung điểm của
.
B
C
Tìm mệnh đề đúng.
A.
11
.
22
A
MABAC
  
B.
11
.
22
A
MABAC
 
C.
11
.
22
A
MABAC
 
D.
11
.
22
A
MABAC
  
Câu 7: Cho tam giác
,
A
BC
gọi
M
trung điểm của BC G trọng tâm tam giác
A
BC
. Đẳng thức
nào sau đây đúng?
A.
2.GA GM
 
B.
20GA GM
 
C.
2.
A
MAG
 
D.
.GB GC GA
  
Câu 8: Cho bốn điểm
,,,.
A
BCD
Đẳng thức nào dưới đây sai?
A.
.
A
BBC AC
  
B. .BC CD BD
  
C. .BD DC BC
  
D. .CD DA CA
 
Câu 9: Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.
B. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.
C. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng.
D. Hai véctơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.
Câu 10: Cho tam giác
A
BC
(4;5),A (6;2),B (2;2)C
. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác
?
A
BC
A.
(4;3).
B.
(3;4).
C.
12;9 .
D.
(9;12).
II. TỰ LUẬN
Bài 1 (3 điểm) Cho tam giác
.
A
BC
1. Với điểm Q bất kỳ, chứng minh rằng:
.
A
BCQ ACBQ
   
2. Gọi A’ là điểm đối xứng với B qua A, B’ là điểm đối xứng với C qua B, C’ là điểm đối xứng
Trang 2/2 - Mã đề thi 486
với A qua C. Chứng minh rằng với mọi điểm O bất kì ta luôn có:
'''.OA OB OC OA OB OC
     
3. M,N là các điểm lần lượt trên
A
B
BC
sao cho
30;230.MA MB NB NC
   
Hãy biểu thị
M
N

theo hai véc tơ
A
B

.
A
C

Bài 2 (2 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ
Ox
y
cho ba điểm
(3;5),A (4;3),B  (1;1)C
.
a) m tọa đđiểm D sao cho tgiác
A
BCD
là hình bình hành.
b) Tìm toạ độ điểm K thuộc trục hoành sao cho
K
AKB
nhỏ nhất.
Bài 3 (1 điểm) Cho tứ giác ABCD không phải hình bình hành. Gọi M và N là hai điểm lần lượt
chạy trên các đoạn thẳng
,
A
BCD
sao cho
ND MB
NC MA
. Gọi
,,
E
FI
lần lượt là trung điểm
của đoạn thẳng
,
A
CBD
M
N
. Chứng minh rằng ba điểm
,,
E
IF
thẳng hàng.
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019

VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 năm 2018 - 2019 trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Tài liệu gồm phần trắc nghiệm 12 câu, phần tự luận 3. Mời các bạn tham khảo.

-----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 10, Giải bài tập Vật Lí 10, Giải bài tập Sinh học 10, Giải bài tập Hóa học 10, Tài liệu học tập lớp 10 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 1.070
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 10 Xem thêm