Giải bài tập Hóa học 10

Giải bài tập sách giáo khoa và sách bài tập hóa học lớp 10 cơ bản và nâng cao giúp bạn có những lời giải hay bài tập hóa học 10

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Thành phần nguyên tử

Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị

Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử

Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Bài 5: Cấu hình electron

Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

→Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 - Chương 1: Nguyên tử

Bài tập Hóa học lớp 10: Nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học

Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

→Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 - Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Định luật tuần hoàn

→Bài tập Hóa học lớp 10: Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion

Bài 13: Liên kết cộng hóa trị

Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử

Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa

Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 - Chương 3: Liên kết hóa học

→110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử

Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử

Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

→Tóm tắt lý thuyết Hóa học 10 - Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử

→Bài tập về phản ứng oxi hóa - khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài 22: Clo

Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua

Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

Bài 25: Flo - Brom - Iot

Bài 26: Luyện tập: Nhóm halogen

Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo

Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

→Bài tập chương Halogen: Clo và hợp chất của clo

Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh

Bài 29: Oxi - Ozon

Bài 30: Lưu huỳnh

Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh

Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit

Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat

Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh

Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

→Bài tập trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Bài 38: Cân bằng hóa học

Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

→Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Ôn tập Hóa 10:

Giải bài tập Hóa học 10