Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric

Giải bài tập hóa 12 

Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric được VnDoc biên soạn là hướng dẫn giải bài tập chi tiết bài tập Hóa 12, giúp giải đáp các bài tập, cũng như đưa ra cách trình bày phương pháp giải một cách dễ hiểu nhất. 

Câu hỏi: Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 29,7 kg xenlulozo trinitrat, cần dựng dùng dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là 

A. 30 kg

B. 42kg

C. 21kg

D. 10kg

Trả lời

Chọn đáp án: C

PTHH:          C6H7O2(OH)3 + 3HNO3 \overset{H_{2} SO_{4} }{\rightarrow} C6H7O2(ONO2)3 + 3H2O

Theo phương trình: 186                    → 297 (kg)

Theo đề bài:        x =?                   ← 29,7(kg)

mHNO3 lý thuyết = \frac{29,7.186}{297}=18,6\ gam

Vì %H = 90% nên 

mHNO3 thực tế = \frac{18,6}{\%H}=\frac{18,6}{\left(90\%\right)}=21kg

Bài tập liên quan

Câu 1. Ancol etylic được điều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong, thu được 330 gam kết tủa và dung dịch X. Biết khối lượng X giảm đi so với khối lượng nước vôi trong ban đầu là 132 gam. Giá trị của m là

A. 486

B. 297

C. 405

D. 324

Đáp án hướng dẫn giải

Theo bài ra, ta có:

mgiảm = mkết tủa - mCO2

⇒ mCO2 = 198(g) ⇒ nCO2 = 4,5(mol)

(C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH + 2nCO2

mtinh bột = 4,5. 162 = 364.5(g)

mà H = 90% ⇒ mtinh bột thực tế = 405 (g)

→ Đáp án C

Câu 2. Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu được dung dịch A. Chia A thành hai phần bằng nhau. Phần thứ nhất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 10,8 gam kết tủa. Phần thứ hai đun hồi lâu trong môi trường axit (HCl loãng) thu được dung dịch B Dung dịch B phản ứng vừa hết với 40 gam Br2 trong dung dịch. Giả thiết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Khối lượng m bằng:

A. 68,4 gam

B. 273,6 gam

C. 205,2 gam

D. 136,8 gam

Đáp án hướng dẫn giải

Giả sử trong mỗi phần có x mol saccarozo và y mol mantozo

+) Phần 1: nAg = 2 nmantozo ⇒ 2y = 0,1

+) Phần 2 : nBr2 = nGlucozo tạo thành = x + 2y ⇒ x + 2y = 40/160

⇒ x = 0,15; y = 0,05

⇒ m/2 = 342.(x + y) = 68,4 ⇒ m = 136,8 (g)

→ Đáp án D

Câu 3. Cho bốn ống nghiệm mất nhãn chứa 4 dung dịch sau: glucozơ, glixerol, etanol. Có thể dùng một thuốc thử duy nhất nào sau đây nhận biết chúng?

A. Cu(OH)2 trong kiềm đun nóng.

B. Dung dịch AgNO3 /NH3

C. Kim loại natri

D. Dung dịch nước brom

Đáp án hướng dẫn giải

Cho Cu(OH)2 lần lượt vào 3 mẫu thử

Mẫu thử không có hiện tượng gì là etanol

Hai mẫu thử còn lại tạo dung dịch màu xanh, sau đó đun nhẹ hai dung dịch này:

Dung dịch tạo kết tủa đỏ gạch là glucozo.

Dung dịch vẫn màu xanh là glixerol.

Phương trình hóa học:

HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O↓ (đỏ gạch) + 3H2O

Cu(OH)2 + 2C3H5(OH)3 → 2H2O + [C3H5(OH)2O]2Cu (xanh)

→ Đáp án A

Câu 4. Cho dung dịch chứa 3,51 gam hỗn hợp gồm saccarozơ và glucozơ phản ứng AgNO3 dư trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam Ag. Vậy phần trăm theo khối lượng saccarozơ trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 48,72%

B. 48,24%

C. 51,23%

D. 55,23%

Đáp án hướng dẫn giải

Sơ đồ phản ứng

CH2OH – [CHOH]4 – CHO (0,01) → 2Ag (0,02)

Vậy:

%mglucozo = [(0,01×180)/3,51] x 100% = 51,28%

%msaccarozo = 100% - 51,28% = 48,72%

→ Đáp án A

Câu hỏi nằm trong bộ tài liệu 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat Nâng cao mời các bạn xem chi tiết tại: 100 câu trắc nghiệm Cacbohiđrat có lời giải chi tiết (Nâng cao - phần 3)

................................

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Xenlulozo trinitrat được điều chế từ xenlulozo và axit nitric. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia miễn phí trên Facebook: Quyết tâm đỗ Đại Học Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất.

Đánh giá bài viết
1 150
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Hóa học 12 Xem thêm