Các dạng bài tập về muối cacbonat

Chuyên đề Hóa học 12 Các dạng bài tập về muối cacbonat. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương pháp và ví dụ các dạng bài tập về muối cacbonat

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Có 2 dạng thường gặp: phản ứng nhiệt phân và phản ứng trao đổi (với axit → khí; với muối → kết tủa)

* Lưu ý: Khi cho từ từ dung dịch HCl vào hỗn hợp muối cacbonat và hiđro cacbonat, phản ứng xảy ra theo trình tự:

Đầu tiên: H+ + CO2-3 → HCO-3

Sau đó: HCO-3 + H+ → CO2 + H2O

Ví dụ minh họa

Bài 1: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015

Hướng dẫn giải bài tập

Ta có: nHCl = 0,03 mol; nNa2CO3 = 0,02 mol; nNaHCO3 = 0,02 mol

Phản ứng: 

H+ + CO32- → HCO3- 

0,02  0,02     0,02 

nH+ còn = 0,01 mol và trong dd đang có nHCO-3 = 0,02 + 0,02 = 0,04 mol

Do H+ dư nên tiếp tục xảy ra phản ứng:

HCO3- + H+ → CO2 + H2O 

0,01         0,01 

Đáp án B.

Bài 2: Cho 19,2 gam hỗn hợp muối cacbonat của kim loại hóa trị I và muối cacbonat của kim loại hóa trị II tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 4,48 lít một chất khí (đktc). Tính khối lượng muối tạo ra trong dung dịch.

Hướng dẫn giải bài tập

Gọi công thức hai muối cacbonat là M2CO3 và M'CO3

M2CO3 + 2HCl → 2MCl + CO2 + H2O

M'CO3 + 2HCl → M'Cl2 + CO2 + H2O

Áp dụng phương pháp tăng giảm khối lượng:

1 mol muối cacbonnat tạo thành muối clorua ⇒ khối lượng tăng.

35,5 .2 – 60 = 11 (gam) ⇒ nCO2 = nmuối cacbonat = 0,2(mol)

⇒ mmuối clorua = mmuối cacbonlat + 0,2.11 = 19,2 + 2,2 = 21,4(gam)

Bài 3: Khi nung 30 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 thì khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng chỉ bằng một nửa khối lượng ban đầu. Tính thành phần % theo khối lượng các chất ban đầu:

A. 28,41% và 71,59%

B. 13% và 87%

C. 40% và 60%

D. 50,87% và 49,13%

Hướng dẫn giải bài tập

Gọi x, y lần lượt là số mol CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp

Phương trình phản ứng 

CaCO3 → CaO + CO2 

x         x      x 

MgCO2 → MgO + CO

y        y      y

Theo đề bài ta có phương trình: 56x + 40y = (100x + 4y)/2

Hay x/y = 1/3

Vậy: %CaCO3 = (100x/100x+84y).100% = (100x/100x + 252x).100% = 28,41%

%MgCO3 = 100% - 28,41%

2. Bài tập trắc nghiệm các dạng bài tập về muối cacbonat

Bài 1: Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1,5M, KHCO3 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (ở đktc). Giá trị của V là:

A. 4,48

B. 3,36

C. 2,24

D. 1,12

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: D

nCO32- = 0,15 mol ; nHCO3- = 0,1 mol ; nH+ = 0,2 mol

CO32- + H+ → HCO3- (1) 

0,15   0,15 

HCO3- + H+ → CO2 + H2O (2) 

       0,05 

Nhỏ từ từ từng giọt HCl nên phản ứng xảy ra theo trình tự

Sau phản ứng (1) nH+ còn: 0,2 - 0,15 = 0,05 (mol) nên HCO3- dư.

⇒ VCO2 = 0,05.22,4 = 1,12 lít

Bài 2: Cho 2,84 g hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl thấy bay ra 672 ml khí CO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của hai muối (CaCO3 và MgCO3) trong hỗn hợp là phương án nào sau đây?

A. 35,2% và 64,8%

B. 70,4% và 29,6%

C. 85,49% và 14,51%

D. 17,6% và 82,4%

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: B

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2

x                      x 

MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + CO2 + H2

y                      y

Số mol CO2 là nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol CaCO3 và MgCO3 trong hỗn hợp

Theo bài ra ta có hệ phương trình 

\left\{\begin{matrix} 100x+84y=2,84 \\ x+y=0,03 \end{matrix}\right. =>\left\{\begin{matrix} x=0,02 \\ y=0,01 \end{matrix}\right.

%mCaCO3 = (0,02.100)/2,84 . 100% = 70,42%

%mMgCO3 = 100% - 70,42% = 29,58% 

Bài 3: Hấp thụ hoàn toàn 0,672lit khí CO2 (đktc) vào 1 lít dd gồm NaOH 0,025M và Ca(OH)2 0,0125M, thu được x gam kết tủa. Giá trị của x là:

A. 2,00

B. 0,75

C. 1,25

D. 1,00

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: C

nOH- = nNaOH + 2nCa(OH)2 = 0,05 mol

nCO2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

CO2 + OH- → HCO3

0,03 

HCO3- + OH- → CO32- + H2

        0,02 

Ca2+ + CO32- → CaCO3 

0,0125 

⇒ x = 0,0125.100 = 1,25 g

Bài 4: Cho 3,9 gam hỗn hợp 2 muối Na2CO3 và K2SO3 tác dụng với 200 ml dung dịch HCl, ta thu được một hỗn hợp khí A có tỉ khối hơi so với metan là 3,583 và dung dịch B. Để trung hòa lượng axit còn dư trong dung dịch B ta phải dùng hết 100 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Vậy % Na2CO3 và K2SO3 trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 60,5% và 39,5%

B. 64% và 36%

C. 64,6% và 35,4%

D. 25,14% và 74,86%

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: D

Gọi x, y là số mol của Na2CO3 và K2SO3 trong hỗn hợp.

Phương trình phản ứng xảy ra:

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O (1) 

x       2x              x 

K2SO3 + 2HCl → 2KCl + SO2 + H2O (2) 

y      2y            y 

2HCl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2H2O (3)

0,04    0,02

Theo đề bài ta có: 106x + 158y = 3,9 (I)

Mặt khác:

\frac{44x+16y}{x+y} =33,586.16 => -13,328x + 6,672y = 0 (II)

⇒ X = 0,00925 mol; y = 0,0185 mol

%Na2CO3\frac{0,00925.106}{3,9}.100% = 25,14 => %K2SO3 = 74,86%

Bài 5: Cho 9,125 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. NaHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. Ba(HCO3)2

D. Ca(HCO3)2

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: B

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình: 2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

Ta thấy:

2 mol M(HCO3)n → 1 mol M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

2,61n - 96n = 26n (g)

Vậy x mol M(HCO3)n → M2(SO4)n thì khối lượng giảm:

9,125 - 7,5 = 1,625 (g)

=> x = (1,625.2)/26n = 0,125/n (mol) => M + 61n = (9,125/0,125/n) = 73n => M = 12n 

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.

Bài 6: Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaOH 0,2M , sau phản ứng thu được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: B

Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl 

0,02 →  0,02 → 0,02 

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2

 0,01         0,01

⇒ nCO2 = 0,01mol

Bài 7: Hòa tan hoàn toàn 12,4 gam hỗn hợp gồm 2 muối cacbonat của kim loại hóa trị II và hóa trị III vào H2SO4 loãng; dư thu được 1,12 lít khí ở đktc. Vậy khối lượng muối thu được sau khi cô cạn dung dịch là:

A. 12,8g

B. 14,2g

C. 13,6g

D. 14,6g

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: B

Khi thay thế 1 mol muối cacbonat bằng muối sunfat của cùng một kim loại. Khối lượng muối kim loại tăng lên là: 96 - 60 = 36g

nCO2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol

Δm = 0,05.36 = 2,8 (g)

mmuối = 12,4 + 1,8 = 14,2 (g)

Bài 8: Nung nóng 100 g hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi thu được 69g hỗn hợp rắn. % khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp là:

A. 80%

B. 70%

C. 80,66%

D. 84%

Đáp án hướng dẫn giải

Đáp án: D

Phản ứng: 2NaHCO3 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Na2CO3 + CO2 + H2O

Cứ 2 mol NaHCO3 phản ứng thì khối lượng giảm 2.84 - 106 = 62 (g)

Vậy x mol NaHCO3 phản ứng thì khối lượng giảm 100 - 69 = 31 (g)

x = 31.2/62 = 1 (mol)

mNaHCO3 = 84 (g) ⇒ %NaHCO3 = 84%

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các dạng bài tập về muối cacbonat. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập học tập miễn phí trên Facebook: Tài Liệu Học Tập VnDoc.com Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đánh giá bài viết
2 3.086
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Hóa học Xem thêm