Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Chuyên đề Hóa học 12 Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn học sinh giải bài tập Hóa học lớp 12 hiệu quả hơn. Mời các bạn tham khảo.

1. Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa học

Đáp án và đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021 môn Hóa ngày 8/7/2021 sẽ được cập nhật ngay sau khi các bạn kết thúc giờ làm bài thi tại: Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn Hóa

2. Phương pháp và ví dụ chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Lý thuyết và Phương pháp giải

Nắm vững các tính chất hóa học chung và phương pháp điều chế kim loại.

Lưu ý: Cr(OH)3 là hidroxit lưỡng tính

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình hóa học của các phản ứng trong quá trình chuyển đổi sau:

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Hướng dẫn:

(1) 4FeS2 + 11O2→ 2Fe2O3 + 8SO2

(2) Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

(3) FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

(4) 2Fe(OH)3→ Fe2O3 + 3H2O

(5) Fe2O3 + H2→ 2FeO + H2O

(6) FeO + H2SO4(l) → FeSO4 + H2O

(7) FeSO4 + Mg → MgSO4 + Fe

Bài 2: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau:

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Hướng dẫn:

(1) Cu + S −→ CuS

(2) CuS + 14HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 3H2SO4 + 8NO + 4H2O

(3) Cu(NO3)2 + 2NaOH → Cu(OH)2 + 2NaNO3

(4) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(5) CuCl2đpnc→ Cu + Cl2

Bài 3: Viết các phương trình hóa học cho những chuyển đổi sau:

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Hướng dẫn:

Phương trình hóa học của phản ứng:

(1) Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

(2) CrCl2 + 2NaOH → Cr(OH)2 + 2NaCl

(3) 4Cr(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Cr(OH)3

(4) Cr(OH)3 + NaOH → Na[Cr(OH)4]

(5) 2CrCl2 + Cl2 → 2CrCl3

(6) Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

3. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ hợp chất Fe(II) có tính khử?

A. Fe(OH)2→ FeO + H2O

B. FeO + CO −→ Fe + CO2

C. FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl

D. 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Đáp án: D

Bài 2: Phản ứng nào sau đây sai?

A. 2Fe + 6H2SO4 đặc, nguội → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

D. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3.

Đáp án: A

Fe không phản ứng với H2SO4 đặc nguội.

Bài 3: Phát biểu nào cho dưới đây là không đúng?

A. Fe có thể tan trong dung dịch FeCl3

B. Cu có thể tan trong dung dịch FeCl3

C. Fe không thể tan trong dung dịch CuCl2

D. Cu không thể tan trong dung dịch CuCl2

Đáp án: C

Có xảy ra phản ứng: Fe + CuCl2 → FeCl2 + Cu

Bài 4: Nung FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi được chất rắn X. X là:

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4

D. Fe.

Đáp án: B

2FeCO3 + ½ O2→ Fe2O3 + 2CO2

Bài 5: Cho sơ đồ chuyển hóa quặng đồng thành đồng:

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

Hai chất X, Y lần lượt là:

A. Cu2O, CuO

B. CuS, CuO

C. Cu2S, CuO

D. Cu2S, Cu2O

Đáp án: D

Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

→ Hai chất X, Y lần lượt là Cu2S và Cu2O.

Bài 6: Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

A. (1), (2), (3)

B. (1), (3), (5)

C. (1), (4), (5)

D. (1), (3), (4)

Đáp án: C

Các dung dịch phản ứng với kim loại đồng là FeCl3, HNO3, hỗn hợp gồm HCl, NaNO3. Các phản ứng:

2FeCl3 + Cu → 2FeCl2 + CuCl2

3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO↑ + 4H2O

Bài 7: Cho các chất sau (Fe, Fe2O3, Al, axit HCl, dung dịch NaOH) tác dụng với nhau từng đôi một, số phản ứng xảy ra là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Đáp án: C

1, Fe + 2HCl→ FeCl2 + H2

2, Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

3, Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2

4, Al + NaOH → NaAlO2 + H2

5, HCl + NaOH → NaCl + H2O

Bài 8: Cho các phản ứng:

(1) Cu2O + Cu2S →

(2) Cu(NO3)2

(3) CuO + CO →

(4) CuO + NH3

Số phản ứng tạo ra kim loại Cu là:

A. 23

B. 3

C. 1

D. 4

Đáp án: B

(1): 2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2

(2): Cu(NO3)2→ CuO + 2NO2 + ½ O2

(3): CuO + CO −→ Cu + CO2

(4): 3CuO + 2NH3→ 3Cu + N2 + 3H2O

Bài 9: Thực hiện các phản ứng sau:

(1) Fe + dung dịch HCl

(2) Fe + Cl2

(3) dung dịch FeCl2 + Cl2

(4) Fe3O4 + dung dịch HCl

(5) Fe(NO3)2 + HCl

(6) dung dịch FeCl2 + KI

Các phản ứng có thể tạo thành FeCl3 là:

A. 1, 2, 3, 4

B. 2, 3, 4, 5

C. Chỉ 2, 3

D. Chỉ trừ 1

Đáp án: B

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (1)

2Fe + 3Cl2dư → 2FeCl3 (2)

FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 (3)

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (4)

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 4FeCl3 + 5Fe(NO3)3 + 3NO + 6H2O (5)

FeCl2 + KI → không xảy ra phản ứng.

Bài 10: Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O

Các hệ số a, b, c, d, e là những số nguyên, đơn giản nhất. Tổng (a + b) bằng:

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 6.

Đáp án: A

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

→ a + b = 5

Bài 11: Có các hóa chất: H2O, dung dịch HCl, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl, dung dịch KI và dung dịch K2CrO4. Crom (III) oxit tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2O, HCl, NaOH, NaCl

B. HC1, NaOH

C. HCl, NaOH, K2CrO4

D. HCl, NaOH, KI

Đáp án: B

Bài 12: Cr2O3 là oxit lưỡng tính nên tác dụng được với dung dịch HC1 và dung dịch NaOH:

Cr2O3 + 6HC1 → 2CrCl3 + 3H2O

Cr2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Cr(OH)4]

Đáp án:

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chuỗi phản ứng hóa học của sắt, crom. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.091
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm