Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Chuyên đề Hóa học 12 Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit. Nội dung tài liệu chắc chắn sẽ giúp các bạn giải Hóa học 12 chính xác hơn. Mời các bạn tham khảo.

A. Phương pháp và ví dụ phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Nắm chắc các tính chasrat hóa học, phương pháp điều chế amin, amino axit, peptit và protein.

- Lưu ý: Tính bazo của nhóm chức amin, tính axit của nhóm cacboxyl và phản ứng thủy phân của nhóm peptit.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Viết phương trình hóa học theo sơ đồ chuyển đổi sau:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Hướng dẫn:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 2: Cho sơ đồ chuyển hóa sau.

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

a) Viết công thức cấu tạo của A, B, C, D, E (dạng đối xứng).

b) Viết phương trình hóa học biểu diễn các chuyển đổi trên

Hướng dẫn:

a) (A): C2H5OOC-CH2-CH(NH2)-CH2COOC2H5

(B): NaOOC-CH2-CH(NH2)-CH2COONa;

(C): CH3-CH2OH

(D): HOOC-CH2-CH(NH3Cl)-CH2-COOH

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Hướng dẫn:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

B. Bài tập trắc nghiệm phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 1: Cho chuỗi phản ứng: C6H6 → Z → anilin. Z là:

A. Toluen

B. Nitrobenzen

C. Phenyl amoniclorua

D. Natri phenolat

Đáp án: B

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 2: Cho chuỗi phản ứng: CH3CHO → X → CH3COOH → Y → CH3CHO. Vậy X, Y lần lượt là:

A. C2H5OH, CH3COONa

B. C2H5OH, CH3COO–CH=CH2

C. CH2=CH–CH2OH, CH3COONa

D. CH3COOH, C2H5OH

Đáp án: B

Bài 3: Cho dãy biến hóa: Xenlulozơ → X → Y → Z → PE (polietilen). Hợp chất X, Y, Z lần lượt là:

A. C6H12O6; C2H5OH; C2H4

B. C2H5OH; CH3CHO; C2H4

C. C6H12O6; CH3COOH; C2H4

D. CH3COOH; C2H5OH; C2H4

Đáp án: A

Bài 4: Cho sơ đồ biến hóa sau:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Công thức đúng của (X), (Y) là:

A. (X) là CH3–CHCl2 và (Y) là CH2=CH2

B. (X) là CH2=CH2 và (Y) là CH3CHO

C. (X) là CH3CHO và (Y) là CH3CHOCH2–CH3

D. (X) là CH2=CHCl và (Y) là CH3–CHCl2.

Đáp án: A

Bài 5: Cho các chất: CaC2 (1); CH3CHO (2); CH3COOH (3); C2H2 (4)

Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều chế axit axetic là:

A. (1) → (2) → (4) → (3)

B. (4) → (1) → (2) → (3)

C. (2) → (1) → (4) → (3)

D. (1) → (4) → (2) → (3)

Đáp án: C

Bài 6: Xác định T trong sơ đồ sau

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Biết X có khả năng tạo kết tủa vàng trong dung dịch AgNO3|NH3

A. C2H2 B. C6H5NO2 C. C6H5NH2 D. C6H6

Đáp án: C

Phản ứng chuyển hóa từ X thành Y là phản ứng taojra benzene, vậy các phản ứng hóa học có thể là:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 7: Cho sơ đồ chuyển đổi sau:

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Hãy xác định Z và viết các phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

A. CH3-CH(OH)-COOCH3

B. CH3-CH(NH2)-COOCH3

C. CH3-CH(NH2)-CH3

D. CH3-NH2

Đáp án: A

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Bài 8: Sản phẩm của phản ứng trùng ngưng amino axit: CH3-CH(NH2)-COOH là:

A. (-NH-CH2-CO-)n

B. (-NH-CH(CH3)-CO-)n

C. (-CH2-CH(NH2)-CO-)n

D. (-NH-CH2-CH2-CO-)n

Đáp án: B

Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các phản ứng hóa học của Amin, Amino Axit. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 393
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm