Các phản ứng hóa học của Este

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Các phản ứng hóa học của Este. Nội dung tài liệu sẽ giúp các bạn giải bài tập Hóa học 12 nhanh và chính xác hơn.

Hóa học 12: Các phản ứng hóa học của Este

A. Phương pháp và ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

- Cần nắm vững và vận dụng tốt các tính chất lí hóa của este và các hợp chất khác như hidrocacbon, dẫn xuất hidrocacbon (dẫn xuất halogen, ancol, andehit, axit và sự chuyển hóa giữa chúng).

Xem các phản ứng đầy đủ tại: Lý thuyết: Các phản ứng hóa học của Este, Lipit

Ví dụ minh họa

Bài 1:Cho sơ đồ điều chế chất E từ metan như sau:

Các phản ứng hóa học của Este

Vậy chất E là?

Hướng dẫn:

Các phản ứng hóa học của Este

Bài 2: Cho sơ đồ sau:

Các phản ứng hóa học của Este

Vậy chất Z là?

Hướng dẫn:

Các phản ứng hóa học của Este

Bài 3: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:

Các phản ứng hóa học của Este

Hướng dẫn:

Các phản ứng hóa học của EsteCác phản ứng hóa học của Este

B. Bài tập trắc nghiệm

Bài 1: Cho phản ứng: Các phản ứng hóa học của Este

Sản phẩm thu được từ phản ứng trên gồm:

CH3CH2COOCH + CH2=CHOH

CH2=CHCOOH + CH3CH2OH

CH3CH2COOCH + CH3CHO

CH3CH2OH + CH3CHO

Đáp án: C

Các phản ứng hóa học của Este

Vì CH2=CH-OH kém bền nên sẽ biến thành CH3CHO

Bài 2: Cho sơ đồ chuyển hóa: Các phản ứng hóa học của Este

X, Y đều là những chất hữu cơ đơn chức hơn kém nhau 1 nguyên tử C.

Tìm đáp án đúng.

A. X là CH3–COO–CH=CH2

B. Y là CH3–CH2–CH=O

Các phản ứng hóa học của Este

Đáp án: C

Bài 3: Xác định công thức cấu tạo các chất A2, A3, A4 theo sơ đồ biến hóa sau:

C4H8O2 → A2 → A3 → A4 → C2H6

A. C2H5OH; CH3COOH và CH3COONa

B. C3H7OH; C2H5COOH và C2H5COONa

C. C4H9OH; C3H7COOH và C3H7COONa

D. Câu A,B,C đúng

Đáp án: B

Các phản ứng hóa học của Este

Bài 4: Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

1) C3H4O2 + NaOH → (A) + (B)

2) (A) + H2SO4 loãng → (C) + (D)

3) (C) + AgNO3 + NH3 + H2O → (E) + Ag↓ + NH4NO3

4) (B) + AgNO3 + NH3 + H2O → (F) + Ag↓ + NH4NO3

Các chất B và A có thể là:

A. CH3CHO và HCOONa

B. HCOOH và CH3CHO

C. HCHO và HCOOH

D. HCHO và CH3CHO

Đáp án: A

(1) HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO

(2) HCOONa + H2SO4 → HCOOH + Na2SO4

(3) HCOOH + AgNO3 + NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + Ag + NH4NO3

(4) CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O → CH3COONH4 + Ag + NH4NO3

Bài 5: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 với xúc tác axit vô cơ loãng, thu được hai sản phẩm hữu cơ X, Y (chỉ chứa các nguyên tử C, H, O). Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. Chất X là:

A. Axit axetic

B. Rượu etylic

C. Etyl axetat

D. Axit fomic

Đáp án: B

Ta thấy:

Các phản ứng hóa học của Este

Vậy X là C2H5OH

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết dưới đây của chúng tôi:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Các phản ứng hóa học của Este. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Hóa học lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, Tài liệu học tập lớp 12VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 2.104
Sắp xếp theo

    Chuyên đề Hóa 12

    Xem thêm