Công thức cấu tạo của chất béo

Công thức cấu tạo của chất béo được VnDoc biên soạn giúp các bạn học sinh biết viết công thức cấu tạo của chất béo cũng như phân loại được chất béo, từ đó có thể vận dụng vào giải hóa 12 với các dạng bài tập câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết chất béo. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

>> Một số nội dung liên quan đến chất béo

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ không phân cực.

Chất béo: Chất béo là trieste của glixerol với axit béo, gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

1. Khái niệm Chất béo là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: Các axit béo thường có trong chất béo là

axit stearic (CH3[CH2]16COOH),

axit panmitic (CH3[CH2]14COOH),

axit oleic (cis−CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH).

2. Công thức cấu tạo của chất béo

Công thức chung của chất béo

trong đó R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, có thể giống nhau hoặc khác nhau.

3. Các axit béo thường gặp

+ Axit béo no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/ mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/ mol

+ Loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/ mol

(cis – CH3[CH2]7CH = CH[CH2]7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/ mol

(cis – CH3[CH2]4CH = CH – CH2 – CH = CH [CH2]7COOH).

4. Một số ví dụ về chất béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Có bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 gốc axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp án
Đáp án B

Câu 2. Cho công thức hóa học của các chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Công thức của lipit là?

A. (1), (3)

B. (2), (3)

C. (2), (3), (4)

D. (1), (3), (4)

Xem đáp án
Đáp án B

Công thức của lipit là

(2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3,

Câu 3. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về chất béo?

A. Chất béo và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.

B. Ở nhiệt độ thường, chất béo ở trạng thái rắn, nhẹ hơn nước và không tan trong nước.

C. Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo no hoặc không no.

D. Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 là chất béo dạng lỏng ở nhiệt độ thường.

Xem đáp án
Đáp án C

Trong các nhận xét đã cho thì nhận xét đúng là "Chất béo là trieste của glixerol và các axit béo no hoặc không no".

Các nhận xét còn lại đều sai. Vì:

+ Chất béo có thành phần nguyên tố là C, H, O. Còn mỡ bôi trơn có thành phần nguyên tố là C và H.

+ Ở điều kiện thường chất béo có thể ở dạng rắn hoặc dạng lỏng tùy thuộc vào cấu tạo của gốc axit béo là no hay không no.

+ Các chất (C17H33COO)3C3H5, (C15H31COO)3C3H5 là chất béo có chứa các gốc axit béo no nên chúng ở dạng rắn ở điều kiện thường.

Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Chất béo là hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit béo.

B. Chất béo là hỗn hợp của glixerol và muối của axit béo.

C. Chất béo là hỗn hợp nhiều đieste với dung dịch axit.

D. Chất béo là hỗn hợp dung dịch kiềm và glixerol.

Xem đáp án
Đáp án A

Dựa vào kiến thức về thành phần và cấu tạo của chất béo.

Chất béo là hỗn hợp nhiều trieste của glixerol với các axit béo và có công thức chung là (R – COO)3C3H5.

Câu 5. Trong các công thức sau, công thức nào không phải là công thức của chất béo?

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp án
Đáp án A

Trong các công thức sau, công thức không phải là công thức của chất béo là: (C4H9COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Giá trị của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Xem đáp án
Đáp án B

nglixerol = ntristearin = 0,1mol

⇒ m = 0,1 .92 = 9,2 (g)

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng?

A. Chất béo không tan trong nước.

B. Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố.

C. Phân tử chất béo chứa nhóm chức este.

D. Chất béo còn có tên là triglixerit.

Xem đáp án
Đáp án B

Dầu ăn và dầu mỏ có cùng thành phần nguyên tố là sai, vì dầu ăn là este của axit béo không no còn dầu mỏ là các hidrocacbon.

Câu 8. Thủy phân hoàn toàn m gam chất béo bằng dung dịch NaOH đun nóng, thu được 18,4 gam glyxerol và 183,6 gam muối. Giá trị của m là:

A. 101

B. 178

C. 89

D. 93

Xem đáp án
Đáp án B

nGlycerin = 18,4/92 = 0,2 mol

Phản ứng tổng quát:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Mol 0,6 ← 0,2

Bảo toàn khối lượng: m + mNaOH = mMuối + mGlycerin

=> m = 183,6 + 18,4 – 0,6.40 = 178 gam

Câu 9. Để biến một số dầu thành mỡ rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

A. Hiđro hóa (có Ni xúc tác)

B. Cô cạn ở nhiệt độ cao.

C. Làm lạnh bằng cách hạ nhiệt độ thấp

D. Xà phòng hóa

Xem đáp án
Đáp án A

Các gốc đều no thì chất béo đó thuộc chất béo rắn.

Một trong các gốc không no thì chất béo thuộc chất béo lỏng.

Vậy để các gốc không no chuyển thành các gốc no ta thực hiện quá trình hidro hóa (có Ni xúc tác, to)

Câu 10. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

A. Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng).

B. Kim loại K.

C. Dung dịch NaOH (đun nóng).

D. Dung dịch Brom

Xem đáp án
Đáp án D

Triolein có công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5. Vậy:

Gốc C17H33- là gốc không no(tức là có liên kết ) nên có phản ứng cộng H2, Br2 dung dịch (Brom mất màu).

Triolein loại este nên có phản ứng thủy phân trong môi trường axit và kiềm.

Nên triolein tác dụng với dung dịch KOH.

Câu 11. Cho 100 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa đủ với một lượng NaOH, thu được 103,775 gam hỗn hợp muối khan. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là

A. 31,45 gam.

B. 31 gam.

C. 15,5 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp án
Đáp án C

Chất béo có chỉ số axit => Coi chất béo là hỗn hợp gồm axit đơn chức và trieste:

Ta có:

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.(1)

x    →     x    →   x mol.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 (2)

y → 3y → y mol

Với chỉ số axit bằng 7, từ công thức

=> nKOH=  7/56.1/1000.100  = 0,0125 mol

x = nNaOH = nKOH=  0,0125 mol.

Định luật bảo toàn khối lượng: mchất béo + mNaOH = mmuối + mglixerol + m

100 + 40.(0,0125 + 3y) = 2103,775 + 92.y + 18.0,0125

=> y = 0,125

Vậy nNaOH= 0,0125 + 3y = 0,0125 + 3. 0,125 = 0,3875 mol.

mNaOH= 0,3875.40 = 15,5 gam

Câu 12.  Cho các phát biểu sau

(1) Chất béo là hỗn hợp nhiều trieste của glixerol và các axit béo.

(2) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(3) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

(4) Tristearin, triolein, tripanmitin có công thức lần lượt là: (C17H35COO)3C3H5, (C17H33COO)3C3H5 , (C15H31COO)3C3H5

(5) Chất béo chứa chủ yếu gốc không no của axit béo thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

(6) Ở điều kiện thường, etylamin và propylamin là những chất khí có mùi khai.

Số nhận định đúng là

A. 2.

B. 4.

C. 4.

D. 3.

Xem đáp án
Đáp án D

(1) Đúng

(2) Đúng

(3) Sai vì Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm là phản ứng 1 chiều.

(4) Đúng

(5) Sai vì Chất béo chứa chủ yếu gốc không no của axit béo thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng và được gọi là dầu.

(6) Sai vì propylamin là chất lỏng ở điều kiện thường

Câu 13. Cho các nhận định sau:

(1) Để chuyển chất béo lỏng (không no) thành chất béo rắn (no) thì ta dùng phản ứng cộng hidro (hidro hóa).

(2) Chất béo là trieste của glixerol với các axit béo (là monocacboxylic, mạch không phân nhánh, số nguyên tử cacbon chẵn từ 12 → 24 C)

(3) Chất béo không no ở điều kiện thường là chất lỏng.

(4) Công thức của Tristearin (C17H35COO)3C3H5

(5) Muối natri hoặc kali của các axit béo được dùng làm xà phòng.

Số nhận định đúng là

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Xem đáp án
Đáp án D

(1) đúng

(2) đúng

(3) đúng

(4) đúng, vì triolein có 3 liên kết C=C

(5) đúng

Câu 14. Nhận định nào đúng trong các nội dung sau:

A. Lipit là chất béo

B. Lipit là tên gọi chung của dầu, mỡ động vật thực vật

C. Lipit là este của glixerol và các axit béo

D. Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit.

Xem đáp án
Đáp án D

Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không tan trong nước nhưng tan trong dung môi hữu cơ. Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroid, photpholipit

Câu 15. Chất béo là thức ăn quan trọng của con người, là nguồn cung cấp dinh dưỡng và năng lượng đáng kể cho cơ thể hoạt động. Ngoài ra, một lượng lớn chất béo được dùng trong công nghiệp để sản xuất

A. glucozo và ancol etylic

B. xà phòng và ancol etylic

C. glucozo và glixerol

D. xà phòng và glixerol

Xem đáp án
Đáp án D

Chất béo có dùng trong công nghiệp để sản xuất xà phòng và glixerol

Câu 16. Cách nào sau đây dùng để điều chế etyl axetat?

A. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, giấm và axit sufuric đặc.

B. Đun hồi lưu hỗn hợp axit axetic, rượu trắng và axit sufuric.

C. Đun hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc trong cốc thủy tinh chịu nhiệt.

D. Đun hồi lưu hỗn hợp etanol, axit axetic và axit sufuric đặc.

Xem đáp án
Đáp án D

Câu 17. Khi cho một ít mỡ lợn (sau khi rán, giả sử là tristearin) vào bát sứ đựng dung dịch NaOH, sau đó đun nóng và khuấy đều hỗn hợp một thời gian. Khi đó quan sát được hiện tượng nào sau đây?

A. Miếng mỡ nổi; sau đó tan dần

B. Miếng mỡ nổi; không thay đổi gì trong quá trình đun nóng và khuấy.

C. Miếng mỡ chìm xuống; sau đó tan dần.

D. Miếng mỡ chìm xuống; không tan

Xem đáp án
Đáp án A

Khi chưa đun nóng thì không có phản ứng giữa chất béo và NaOH. Mặt khác, chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước nên miếng mỡ nổi lên trên.

Khi khuấy đều và đun sôi hỗn hợp một thời gian thì tristearin bị thủy phân theo phản ứng hóa học:

(C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH → 3C17H35COONa + C3H5(OH)3

Phản ứng tạo thành muối natri stearat tan trong nước nên thu được hỗn hợp đồng nhất.

Vậy hiện tượng của thí nghiệm là: Miếng mỡ nổi; sau đó tan dần.

Câu 18. Cho các nhận định sau:

(1) Chất béo là trieste của glixerol và axit béo.

(2) Các chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan tốt trong anilin.

(3) Xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit cacboxylic.

(4) Thủy phân chất béo trong môi trường axit thu được glixerol và xà phòng.

(5) Chất béo lỏng thành phần chủ yếu chứa các gốc axit béo no.

(6) Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

(7) Các este thường là các chất lỏng, dễ bay hơi.

Số nhận định đúng là

A. 3

B. 6

C. 5

D. 4

Xem đáp án
Đáp án D

Các mệnh đề đúng: 1, 2, 6, 7.

+ Mệnh đề 3: Xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo

+ Mệnh đề 4: Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thu được glixerol và xà phòng.

+ Mệnh đề 5: Chất béo lỏng thành phần chủ yếu chứa các gốc axit béo không no

...........................................

>> Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan:

Trên đây VnDoc đã giới thiệu Công thức cấu tạo của chất béo tới bạn đọc. Hi vọng qua bài viết này bạn đọc có thêm tài liệu học tập nhé. Mời bạn đọc cùng tham kham thêm mục Trắc nghiệm Hóa học 12...

Đánh giá bài viết
8 75.758
Sắp xếp theo

    Hóa 12 - Giải Hoá 12

    Xem thêm